Årsredovisning och uppföljning

För att ha kontroll och styra utvecklingen gällande verksamhet och ekonomi så gör kommunen uppföljningar (prognoser) under året, sammanställer en delårsrapport per 31/8 och efter årets slut upprättas en årsredovisning.

Uppföljningar

Kommunens budget och mål följs upp per tertial vilket innebär att Kommunstyrelsen tar del av två uppföljningar per år. I uppföljningarna gör nämnderna en lägesbedömning av verksamheterna och deras ekonomi. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över nämnderna och kan besluta om olika uppdrag till nämnderna med anledning av uppföljningarna.

Delårsrapport

Per den 31/8 upprättar kommunen delårsrapport. Delårsrapporten innebär ett förenklat bokslut samtidigt som en prognos visar om verksamhetsmålen i budget uppfylls och om de ekonomiska ramarna hålls. Delårsrapporten inkluderar även de kommunala bolagen.

Delårsrapporter i pdf-format för de senaste åren finner du längst ned.

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. I årsredovisningen finns en översikt över kommunen och kommunkoncernernas ekonomi det senaste året. Det ger information om verksamheterna lyckats följa beslutad budget, nå målen och verkställa planerade investeringar. Bestämmelser om vad en årsredovisning ska innehålla finns fastställd i Lagen om kommunal redovisning.

Årsredovisningar i pdf-format för de senaste åren finner du längst ned.