Avgifter och taxor

Här hittar du en lista över alla taxor, avgifter och vilka regler som gäller för de olika kommunala verksamheterna.

Om du klickar på någon av rubrikerna i lista, länkas du till en sida med information om respektive taxa.

 • Barnomsorg och skolbarnsomsorg

  Tibro kommun tillämpar maxtaxan för barnomsorg, som fastställts av riksdagen.

 • Musikskola

  Elever som deltar i musikundervisning enskilt eller i grupp betalar en fastställd terminsavgift.

 • Vatten och avlopp

  Tibro kommun tar ut avgifter för vatten och avlopp och avläsning av el- och vattenmätare. Avgifterna för vatten, avlopp, renhållning och el samkörs och kommer på samma räkning.

 • Renhållning

  Det är Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, som ansvarar för sophämtning och latrintömning i Tibro. Information om aktuella avgifter för sophämtning, tömning av enskilda avloppsanläggningar, hämtning av latrin, byte av kärl, hämtning av grovavfall m m. Information om aktuella taxor och avgifter finns på AÖS webbplats, som du länkas till här.

 • Vård och omsorg

  Du betalar en avgift för den vård och omsorg som Tibro kommun ger dig i ditt hem, så kallat ordinärt boende, och på kommunens särskilda boenden. Hur mycket du ska betala för din hemvård beräknas utifrån din nettoinkomst, d v s din inkomst efter skatt, eventuellt bostadstillägg och föregående års avkastning på kapital. Bor du på ett särskilt boende betalar du hyra och en avgift för mat, service och omvårdnad.

 • Färdtjänstresor

  Vid en färdtjänstresa betalar du kontant. Kontanttaxan är uppbyggd enligt principen att varje kommun är en zon. Resans pris avgörs av hur många kommuner som resan går i.

 • Sport- och fritidslokaler samt föreningsservice

  Kultur & Fritid har fastställda taxor och avgifter för hyra av lokaler och sportområden samt olika typer av föreningsservice.

 • Försäljning av alkohol, tobak och läkemedel

  Avgifter tas ut för serveringstillstånd och tillsyn av näringsidkare som har tillstånd att sälja alkohol, tobak och receptfria läkemedel. För information om aktuella tillsynsavgifter, kontakta Tillståndsenheten i samverkan, TiS.

 • Tillsyn och tillstånd enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och Strålskyddslagen

  Det är Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, som ansvarar för tillstånd och tillsyn av miljöstörande verksamheter, livsmedelsföretag och solarier. Information om aktuella taxor och avgifter finns på MÖS webbplats, som du länkas vidare till här.