Barnomsorg och utbildning

Förskola

I Tibro har alla barn mellan 1-5 år rätt till en förskoleplats om vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Barnomsorgshandläggare har telefontider måndag och onsdag kl. 11-12, tisdag och torsdag kl. 14-15 Besökstider måndag och onsdag kl. 10-11, tisdag och torsdag kl. 13-14

Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Grundskola

Målet för skolan i Tibro är att tillsammans med föräldrarna ge alla barn så goda förutsättningar som möjligt inför framtiden. I Tibro finns fyra grundskolor, tre i tätorten och en i Ransberg.

Fritidshem

Tibro kommun erbjuder elever plats i fritidshem i den omfattningen som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier eller om eleven har ett eget behov. Beslut om särskilda skäl fattas av rektor. De barn som har rätt till fritidshem placeras på den skola barnet går i.

Särskola

Tibro kommun erbjuder undervisning i särskolan på grundskole- och gymnasienivå samt inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen, Särvux.

Gymnasieutbildning

Tibro har tillsammans med Skaraborgs andra kommuner ett samarbete inom Utbildning Skaraborg. Övergripande syfte med Utbildning Skaraborg är att ge invånarna i Skaraborg en kvalitativt god utbildning, som gör Skaraborg till en attraktiv region att studera och leva i.

Kompetenscenter - Vuxenutbildning och AME

I Tibro anordnas vuxenutbildning på alla nivåer från grundläggande vuxenutbildning till högskola genom den kommunala vuxenutbildningen och Tibro hantverksakademi.

SFI, Svenska för invandrare

Att lära sig svenska är kanske den viktigaste "nyckeln" som du behöver för att etablera dig och bli en del av svenska samhället. Språkinlärning på SFI utgör endast en del, det är många andra delar som är lika viktiga.

Elevhälsa och elevstöd

Elevhälsan består av flera olika yrkesgrupper som samverkar med varandra och skolan när du som elev eller förälder behöver extra stöd.

Språkoteket

Språkoteket är ett resurscentrum, som ska bidra till att barn med försenad språkutveckling får det stöd de behöver.

Musikskola

Musikskolan ska stödja ungdomars kulturella utveckling genom att möta dem på deras egen nivå och ge dem möjlighet att lära sig spela ett instrument.

Baggeboskolan

Hösten 2020 invigs en ny F-6-skola, Baggeboskolan, i Tibro. Skolan kommer att ha plats för 540 elever inklusive särskola och utrustas med en fullstor idrottshall. Bygget bedrivs som ett partneringprojekt mellan NCC och Tibro kommun. Liljewall arkitekter har utformat skolan i samverkan med berörd personal. Här kan du följa arbetet med den nya skolan.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies