Riktlinjer för tomtkö

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Karta

Här kan du läsa om Tibro kommuns riktlinjer för tomtkö.

Ansökan
Ansökan till kommunens tomtkö skickas in via Tibro kommuns e-tjänst, "Tomtkö, kommunala småhustomter - anmälan". Sökanden måste vara myndig och endast en ansökan per makar/sambo/partners får lämnas in. Sökanden måste själv avse att bosätta sig på en köpt tomt.

Registrering
Sökanden får en plats och ett könummer då både ansökan och registreringsavgift inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Registreringsavgiften är 400 kronor.

Ansökan som inkommer tilldelas närmast lediga könummer. Skulle flera ansökningar och betalningar inkomma samma dag, lottas köordningen mellan dessa. Ansökan som kommer in sparas i tre månader i väntan på betalning. Om ingen betalning sker inom denna tid, raderas ansökan. Betalning som kommer in utan ansökan återbetalas efter tre månader.

En köplats kan inte överlåtas på någon annan.

Årsavgift
För att behålla sin plats i tomtkön ska en årlig avgift om 400 kronor betalas in till kommunens bankgiro 221-4286 och märkas med namn och att det avser tomtkön. Om avgiften inte betalas, förloras platsen i kön (inga avgifter återbetalas).

Registreringsavgiften räknas som årsavgift det året sökanden registreras i kön. Registreringsavgiften på 400 kr betalas in till kommunens bankgiro 221-4286 och märkas med namn och att det avser tomtkön. Om avgiften inte betalas, förloras platsen i kön (inga avgifter återbetalas).

Lediga tomter
Information om vilka tomter som är lediga finns i kartan "Lediga tomter, Tibro kommun".

Reservation av lediga tomter
En ledig tomt reserveras genom vår e-tjänst, "Reservation av småhustomt". Om flera intresseanmälningar på samma tomt kommer in under samma dag, reserveras den till den person som står högst upp i tomtkön.

För nya tomter gäller andra regler, se avsnitt Reservation av nya tomter.

Annonsering av nya tomter
Nya tomter annonseras genom ett utskick till alla i tomtkön. Annonsering sker även på kommunens hemsida, www.tibro.se.

Reservation av nya tomter
När nya tomter annonseras, ska en intresseanmälan till dessa tomter lämnas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen inom angiven tidsram.

Tidsramen anges vid varje annonstillfälle, men är oftast två veckor. Efter annonstidens utgång reserveras tomterna till de som lämnat in intresseanmälan. Om flera intresseanmälningar kommit in på samma tomt, kommer tomten reserveras för den som står högst upp i tomtkön.

Avsteg från köordningen
Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om avsteg från köordningen.

Reservationstid med mera
Det kostar inget att reservera en tomt. Reservationstiden är sex månader och inom denna tid ska en bygglovsansökan vara inlämnad till plan- och byggavdelningen. Om ingen bygglovsansökan inkommer under denna tid, kommer tomten att återgå till att vara tillgänglig för alla i tomtkön.

Vid särskilda skäl kan reservationstiden förlängas ytterligare sex månader även om bygglovsansökan inte är inlämnad.

Tomtköp, betalning och tillträde
När bygglovet beviljats upprättas köpeavtal för tomten. När ersättningen för fastigheten är betald ska ett köpebrev upprättas och sökanden kan söka lagfart och får tillträde till tomten.

Övriga avgifter
Alla övriga kostnader, till exempel lagfartskostnader och anslutningsavgifter, som uppstår i samband med tomtköpet och byggandet, bekostas av köparen.

Tomtens bebyggande
Tomten ska vara bebyggd med ett enbostadshus för permanent boende senast två år efter tillträdesdagen.

Avregistrering från tomtkön
För att avregistrera sig från tomtkön ska en skriftlig alternativt muntlig begäran om detta lämnas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avregistrering sker även i de fall en sökande genomfört ett tomtköp eller  tackat nej till en reserverad tomt tre gånger. Inga avgifter betalas tillbaka vid avregistrering.