Tillsyn av förskolor

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Tibro kommun utövar tillsyn av de enskilda förskolorna och pedagogisk omsorg. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna.

Tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Med tillsyn avses enligt skollagen en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta de brister som upptäcks vid granskningen.

I Tibro kommun är det Barn & Utbildning som kontrollerar att de fristående verksamheterna uppfyller de krav som finns i skollagen, läroplanen och övriga författningar.

Regler för ägar- och ledningsprövning för enskilda huvudmän som bedriver fristående förskola

Sedan den 1 januari 2019 gäller skärpta krav för enskilda huvudmän som bedriver fristående verksamheter. Det innebär att barn- och utbildningsnämnden kommer att bedöma ytterligare omständigheter vid godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor och fristående fritidshem. De skärpta kraven innebär att den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen ska vara insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet de bedriver. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte barn- och utbildningsnämndens godkännande och tillsyn av denna verksamhetsform.

Ägar- och ledningsprövning

De nya bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. De nya bestämmelserna förtydligar även kravet på ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska godkännande lämnas om den enskilde

1.     genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,

2.     har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och

3.     i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Det krävs också att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom ägar- och ledningskretsen ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen. Varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomiskt kunnig personal. Det är huvudmannen, och dess ägare och ledning, som ska ha den samlade kompetensen.

De nya bestämmelserna förtydligar även kravet på ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. I kravet ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som innebär att den bär sina egna kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Ägar- och ledningskretsen

Ägar- och ledningsprövningen omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet såsom

den verkställande direktören och andra som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare)
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten.
Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om minst tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

En anställd med arbetsledande funktion, som till exempel en rektor, ingår inte i prövningen om det inte finns några omständigheter som talar för det, till exempel att rektorn också ingår i verksamhetens styrelse.

Hämta in uppgifter

Barn & Utbildning kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Avgifter vid ansökan om godkännande av att starta eller utöka fristående förskola

(Uppgifter kommer inom kort)

För befintliga huvudmän

Kraven ska vara uppfyllda fortlöpande

Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven. En huvudman som är godkänd att bedriva förskoleverksamhet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet och insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden har tillsyn över detta. Det innebär att barn- och utbildningsnämnden inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller de nya kraven.

Anmälningsplikt

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till Barn & Utbildning inom en månad efter förändringen. (Observera att anmälan om förändringar inom ägar- och ledningskretsen inte omfattas av någon avgift.)

Skicka din anmälan till:

Tibro kommun
Barn & Utbildning        
Centrumgatan 17
​543 80 Tibro

eller via e-post till: bun@tibro.se

Tillsyn av kommunala förskolor

Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av kommunala förskolor.

Har du upptäckt brister som du vill anmäla?

Brister i fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Om du upptäckt fel, missförhållanden eller andra brister i någon fristående verksamhet (förskola och enskild pedagogisk omsorg) ska du vända dig till verksamhetens huvudman som är skyldig att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål. 

Om bristerna kvarstår, efter utredning av huvudman, är du välkommen att kontaktaBarn & Utbildning som gör en bedömning utifrån en samlad bild av verksamheten och huvudmannen. Barn & Utbildning går igenom alla dina uppgifter men det är inte säkert att det leder till att en tillsyn görs.

Gäller dina uppgifter kränkande behandling anmäls detta till Skolinspektionen där Barn- och elevombudet (BEO) gör en bedömning om eventuell utredning.

Brister i kommunala förskolor

Vänd dig i första hand till kommunen som är huvudman. Gäller det kränkande behandling ska du vända dig till Skolinspektionen.