Boende för personer med funktionsnedsättning

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

I ett särskilt boende kan du få det stöd och den hjälp du behöver. Det två typer av boenden med särskild service för vuxna.

Barn och ungdomar med funktionshinder kan erbjudas boende i familjehem.

Bostad med särskild service för vuxna

Kommunen har en skyldighet att anvisa särskilt anpassade bostäder, med personalstöd hela eller delar av dygnet beroende på den enskildes behov.

I bostaden ska det finnas en bemanning som täcker de boendes hela stödbehov av både omvårdnad och fritidsaktiviteter. Personalen ska ha den kompetens som krävs för en bra verksamhet.

Bostad med särskild service för vuxna finns som gruppboende och serviceboende. Gruppboenden är till för dem med stora omvårdnadsbehov, och serviceboenden för dem med mindre omvårdnadsbehov.

Familjehem för barn- och ungdom

Barn och ungdomar som på grund av sina funktionshinder inte kan bo hos sina föräldrar trots omfattande stödåtgärder kan ansöka om boende i familjehem eller bostad med särskild service. I Tibro finns inget boende med särskild service för barn och ungdom, utan familjehem är det alternativ som erbjuds.

Familjehem innebär att barnet bor i ett annat hem än det egna föräldrahemmet.
Placering i familjehem görs endast utifrån barnets funktionshinder.

Familjehemmet ska komplettera barnets uppväxtmiljö där föräldrahemmet hela tiden finns med. Barnet ska kunna bo kvar till dess att gymnasieskola avslutats, det vill säga till ca 21 års ålder.

Hur ansöker jag?

Du ansöker hos kommunens myndighetshandläggare. Ansökan görs på denna blankett.

Vad kostar det att bo i bostad med särskild service?

Du betalar för hyra och din mat.

I Tibro finns följande boenden med särskild service för vuxna: