Kvalitet och utveckling i förskolan

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibros förskolors ledord är Trygghet Lärande Glädje.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete som möjiggör en likvärdig utbildning för alla barn. Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan kontinuerligt följer upp verksamheten utifrån målen i förskolans läroplan (Lpfö 18) vilket ligger till grund för planering och utveckling av utbildningen.

Vi arbetar för alla barns trygghet och lekro på förskolan. Varje förskola arbetar i enlighet med en plan mot kränkande behandling, trakasserier och aktiva åtgärder mot diskriminering.

På förskolan används bildstöd och tecken som ett komplement för att förstärka det talade språket. Bilderna och symbolerna används bland annat till att visa vad som ska hända under en dag och hur vissa moment ska genomföras.