Överklaga beslut

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Om du inte är nöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Det finns två typer av överklaganden; överklagande enligt förvaltningslagen eller laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Överklagande enligt förvaltningslagen

Enligt förvaltningslagen kan du överklaga beslut som fattas med stöd av speciallagar, exempelvis socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och skollagen. Av speciallagarna framgår vilka beslut som är överklagningsbara. Vid den här typen av överklaganden görs en prövning av om beslutet var felaktigt.

Den här typen av beslut kan bara överklagas av dig som berörs av det. Överklagandet ska vara skriftligt och lämnas in till kommunen inom tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet. Den som fattat beslutet kan antingen ompröva beslutet eller stå fast vid det. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten.

Överklagande enligt kommunallagen, kommunalbesvär

Beslut som fattas enligt kommunallagen överklagas genom kommunalbesvär. Det innebär att det görs en prövning av om ett beslut fattats på rätt sätt eller om kommunen har överskridit sina befogenheter.

Ett kommunalt beslut överklagas hos förvaltningsrätten och kan upphävas om:

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • Beslutet inte är en kommunal angelägenhet
  • Beslutet överskrider fullmäktiges eller nämndens befogenheter
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning

Överklagan innebär en prövning om beslutets laglighet och får bara göras av kommunmedlem. Medlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad och betalar skatt i kommunen.

Överklaga skriftligt till förvaltningsrätten i Jönköping

Om du vill överklaga ett kommunalt beslut som är fattat i Tibro kommun ska du skriva till förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet men inte fatta något nytt beslut.

Ange vilket beslut du vill överklaga och vilka omständigheter du stöder dig på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Laga kraft

Om ett överklagande inte inkommit inom tidsfristen vinner beslutet eller domen laga kraft. Ett beslut som vunnit laga kraft går inte att överklaga till förvaltningsdomstol.

En snabbguide över hur du överklagar kommunala beslut
Kommunalbesvär Överklagande enligt förvaltningslagen
Hur? Skriftligt Hur? Skriftligt
Vem får klaga? Kommunmedlem Vem får klaga? Den som berörs av beslutet, om det gått personen emot.
Vart skickas? Till förvaltningsrätten Vart skickas? Adresseras till överprövande instans men lämnas till kommunen.
Inom vilken tid?
Tre veckor från det att justerat protokoll sattes upp på kommunens anslagstavla.
Inom vilken tid?
Tre veckor från det att den klagande fick del av beslutet.
Prövningens omfattning
Beslutets laglighet
Prövningens omfattning
Beslutets laglighet och lämplighet
Prövningens effekt
Beslutet kan kvarstå eller upphävas.
Prövningens effekt
Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas.