Anmälan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Bilder från byggandet av Tibroskolan i Colombia

Det finns byggåtgärder som inte behöver någon form av lov, men som kräver att du gör en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är de så kallade attefallshusen, bygglovsbefriad tillbyggnad, komplementbyggnad, inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus eller när du ska installera en eldstad.

En anmälan ska handläggas inom fyra veckor från det att ärendet är komplett.

E-tjänst eller blankett

Du kan göra din bygganmälan digitalt eller på en blankett. Du gör det digitalt via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Fördelen med att använda vår e-tjänst är att du får tillgång till enkla steg- för steganvisningar och kan följa handläggningen av ditt ärende.

Använder du blanketten "Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd" så skickar du in din anmälan tillsammans med övriga handlingar/ritningar i ett exemplar till byggnadsnämnden.

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se 

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro

Då behöver du en anmälan

 • Bygga en eller flera komplementbyggnader med totalt 30 m² byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, det så kallade Attefallshuset.
 • Göra en tillbyggnad till en- eller tvåbostadshus med 15 m² bruttoarea.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Att installera eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp.
 • Att göra ändringar av en byggnad som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller att planlösningen påverkas avsevärt.
 • Att göra ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Att installera eller göra väsentliga ändringar av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation.
 • Att riva vissa byggnader, eller delar av byggnader, som inte kräver rivningslov.
 • Underhåll av en byggnad eller anläggning med kulturskydd, speciellt bevarandevärde eller som har skyddsbestämmelser. Detaljplanen bestämmer vilka områden som skyddas.
 • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad. (Exempelvis byggen eller projekt som påverkar utrymningsvägarna, indelningen av brandceller eller ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet).
 • Att bygga ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och annan liknande näring.