Miljö- och hälsoskydd

Telefon
0500-49 36 30

Telefontider
Telefontid: mån-fre kl. 08.00-11.30, 12.30-16.00

E-post
miljoskaraborg@skovde.se

Besöksadress
Hertig Johans torg 2, Skövde

Postadress
Miljösamverkan Östra Skaraborg
541 83 Skövde

Ånaplan med utsikt över vatten

Miljösamverkan Östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar för tillsyn, kontroll och prövning av miljö- och hälsoskyddsärenden i Tibro, Falköping, Hjo och Skövde. Vissa miljöärenden ansvarar Tibro kommun eller Avfall & Återvinning Skaraborg för.

Det är Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, som du tar kontakt med när du har frågor och ärenden som gäller buller och andra hälsorisker i din boendemiljö, användning av kemikalier, smittskydd och hantering av livsmedel.

 • Återvinningsstation

  Avfall och återvinning

  Det är viktigt att vi tar hand om våra sopor på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Avfallshanteringen i Tibro kommun sköts av ett kommunalförbund som heter Avfall & Återvinning Skaraborg.

 • Bostadsmiljö

  Brister i inomhusmiljön kan orsaka skador på människors hälsa. Miljösamverkan Östra Skaraborg. MÖS, arbetar både med förebyggande åtgärder och tillsyn. På Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida hittar du information om elektriska och magnetiska fält, radon, fukt och mögel samt regler för och råd vid vedeldning. Här finns också information om eldning av avfall.

 • Solar energy panels against sunny sky

  Energianvändning

  Tibro kommun äger ett bolag som levererar el till hushåll och industrier. Kommunen erbjuder också energi- och klimatrådgivning. På den här sidan finns även information om värmepumpar och var du kan tanka med alternativa drivmedel som etanol och biogas.

 • Blank cleaning product packages isolated on black background. 3D illustration.

  Kemikalier, cisterner och brandfarliga varor

  Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, kontrollerar att kemiska produkter hanteras och förvaras på rätt sätt samt ansvarar för ärenden som gäller förorenade områden. Tillstånd för att hantera brandfarliga och explosiva ämnen söks hos Räddningstjänsten Skaraborg.

 • Livsmedel

  Livsmedel

  Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, ansvarar för tillsynen över livsmedelshanteringen i Tibro, Hjo, Falköping och Skövde. På MÖS hemsida finns blanketter som gäller livsmedelshantering.

 • Ånaplan

  Naturvård

  Tibro kommun ansvarar för handläggning av naturvårdsärenden. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av det statliga naturreservatet Ruderskogen som finns i Tibro.

 • Jakt

  Skyddsjakt och skadedjur

  Ibland kommer det in klagomål på vilda djur som stör i tätorterna och det är i första hand fastighetsägaren som ansvarar för problematiska djur och skadedjur.

 • Protective gear to prevent viral infection, such as hand sanitizer, surgical mask, and rubber protective gloves

  Smittskydd

  Miljösamverkan Östra Skaraborg ansvarar för att åtgärder vidtas mot smittspridning via djur, dricks-, avlopps- och badvatten, livsmedel och ventilationsanläggningar. Västra Götalandsregionen har övergripande ansvar för smittskyddsarbetet i regionen.

 • Sotare på tak

  Sotning

  Ansvaret för sotning och kontroll av brandskydd inom Tibro kommun ligger på Räddningstjänsten Skaraborg. Själva utförandet görs av sotningsentreprenör.

 • Vatten

  Vatten och avlopp

  Det är Tibro kommun som ansvarar för leverans av vatten, hanteringen av avloppsvatten och skötsel och underhåll av vatten- och avloppsledningar.