Detaljplan för Alten 3 och 4

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Plankarta Alten 3 och 4

Planområdet omfattar fastigheterna Alten 3 och 4 som ligger längs med Flygelgatan i Tibro och avser enbart kvartersmark. Planområdet ligger cirka 1 km öster om tätortens centrum. I närområdet finns skola och förskola samt grönområden.

Bakgrunden till detaljplaneförslaget är att fastighetsägaren till Alten 3 och 4 vill att parhusen ska kunna avdelas med en fastighetsgräns och skapa fyra fastigheter i stället för de befintliga två som innehåller två bostäder vardera. Åtgärden kräver en ny detaljplan.

Plan- och byggavdelningen föreslår att denna detaljplan följer ett begränsat standardförfarande (enligt Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900) eftersom förändringen anses vara liten och påverkan på samrådskretsen är begränsad. Ett begränsat standardförfarande innebär att byggnads- och trafiknämnden kan anta planen utan att genomföra granskningsskede om ingen har några invändningar mot planförslaget.

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro samt på vår hemsida, www.tibro.se under tiden 1 juli till och med 16 augusti 2024.

Synpunkter ska vara skriftliga och Samhällsbyggnad tillhanda senast den 16 augusti 2024.

Postadress:

Tibro kommun
Samhällsbyggnad
543 80 Tibro

E-post:

byggnadsnamnd@tibro.se

Eventuella frågor kan ställas till plan- och byggchef Kim Olsson eller stadsarkitekt Leif Ahnland, se "Kontakt" ovan för kontaktuppgifter.