Starta enskild förskola eller pedagogisk omsorg

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Barn- och utbildningsnämnden godkänner anordnare som vill bedriva enskild förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg i Tibro kommun.

Att få tillstånd 

För att en enskild förskola ska bli godkänd måste personalen ha sådan utbildning och/eller yrkeserfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk kvalitet tillgodoses. Vidare krävs för ändamålet lämpliga lokaler.

En särskild blankett används för ansökan om att bli godkänd att anordna förskoleverksamhet. Blanketten finns att hämta under "Tjänster och information".

Kvalitetskriterier

Bidragsvillkoren får inte sträcka sig utöver de villkor och krav som anges i skollagen. Barn- och utbildningsnämnden lägger speciell vikt vid att följande kvalitetskriterier är uppfyllda:

 • Verksamheten ska tillgodose barnets behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet i en trygg och säker miljö
 • Personalen ska vara pedagogiskt kompetent, kunnig och flexibel
 • Personalen ska ha en varm och engagerad kontakt med varje barn
 • Verksamheten ska ha en inriktning som alla känner till och som ligger till grund för det dagliga arbetet

Villkor för tillstånd

För att en anordnare ska bli godkänd krävs att:

 • Anordnaren är registrerad för lagstadgade skatter och avgifter samt att dessa betalas i enlighet med gällande regler
 • Gällande lagstiftning följs
 • Ansvars- och garantiförsäkring för personalen tecknas
 • Personalen har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet tillgodoses
 • Lokalerna är godkända för sitt ändamål av berörda myndigheter
 • All personal iakttar tystnadsplikt och handlingssekretess
 • All personal känner till anmälnings- och upplysningsplikten enligt socialtjänstlagen
 • Gällande turordningsregler för intagning av barn, kommunens taxa och övriga tillämpningsföreskrifter följs
 • Öppen intagning finns, det vill säga att barn i behov av särskilt stöd inte får avvisas
 • Gällande kvalitetskriterier ligger till grund för verksamheten

Ansökan

Ansökan om tillstånd skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen. Ansökan ska innehålla:

 • Skriftlig ansökan
 • Verksamhetsidé
 • Intyg angående kännedom om tillämpningsföreskrifter och grundersättning
 • Antal barn och ålderssammansättning
 • Dokumentation av personalens utbildning
 • Hyreskontrakt (i förekommande fall)
 • Bygg-/marklov (i förekommande fall) – Tibro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Kvalitetsansvarig (i förekommande fall)
 • Intyg om att skatt är betald (fås av Kronofogdemyndigheten)
 • Registreringsbevis (fås av Bolagsverket)
 • F-skattebevis (fås av lokala skattekontoret)

Att avsluta verksamheten

Om anordnaren planerar att avsluta sin verksamhet ska det meddelas till Barn- och utbildningsförvaltningen senast tolv månader innan. På så sätt har berörda föräldrar möjlighet att söka och få plats hos annan anordnare.

Om de uppställda villkoren för tillstånd inte följs kan godkännandet dras in, likaså om verksamheten uppenbart missköts.
Om en anordnare inte har påbörjat sin verksamhet ett år efter att nämnden gett tillstånd måste förnyad ansökan skickas in.

Tillsyn, uppföljning och utvärdering

Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp och utvärderar all förskoleverksamhet som bedrivs i Tibro kommun. Därför måste samtliga anordnare underställa sig förvaltningens tillsyn, uppföljning och utvärdering.