Nämnder

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Tibro har, utöver kommunstyrelsen, sex egna nämnder och en gemensam kollektivtrafiknämnd med Hjo och Karlsborg kommuner.

Kommunfullmäktige beslutar om vilka nämnder som ska finnas i kommunen och vilka uppgifter som varje nämnd ska ha. Nämnderna består av det antal ledamöter som kommunfullmäktige beslutat om i respektive nämnds reglemente. Sammansättningen av politiker från olika partier beror på resultatet i det senaste allmänna valet.

Nämnden beslutar om övergripande mål för sitt verksamhetsområde utifrån:

 • de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om
 • hur fullmäktige beslutat att budgeten ska fördelas inom nämnden.

Nämnden ska följa upp den verksamhet som bedrivs och ansvara för den inför kommunfullmäktige. Nämnderna ska också se till att en dialog förs med dem som utnyttjar deras tjänster.

 • Barn- och utbildningsnämnden

  Barn- och utbildningsnämnden erbjuder omsorg och lärande för barn, ungdomar och vuxna genom barnomsorg från ett års ålder, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, särskola samt vuxenutbildning.

 • Byggnads- och trafiknämnden

  Byggnadsnämnden ansvarar för handläggningen av trafik-, plan- och byggärenden.

 • Kollektivtrafiknämnden

  Kollektivtrafiknämnden är en gemensam nämnd för kommunerna i Tibro, Hjo och Karlsborg. Nämnden ansvarar för allmän och särskild kollektivtrafik, som innefattar linjetrafik, närtrafik, flextrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst. På uppdrag av ansvarig nämnd i respektive kommun planeras också verksamhetsresor som skolskjutsar och resor som sker i socialtjänstens regi.

 • Kultur- och fritidsnämnden

  Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för all kommunal kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden stöttar kommunens föreningar på olika sätt och genomför kultur- och fritidsarrangemang.

 • Miljönämnden

  Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för Falköpings, Hjo, Karlsborgs, Skövde och Tibro kommuner.

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för större delen av kommunens tekniska verksamhet, som skötsel av gator, vägar, parker och kommunala fastigheter, vatten, avlopp och fjärrvärme. Nämnden ansvarar även för mat till förskolebarn, skolelever och de som bor på kommunens äldreboenden, för städning och vaktmästeri i de kommunala verksamheterna samt för mätning och framtagning av kartor.

 • Socialnämnden

  Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

 • Valnämnden

  Valnämnden är den nämnd i kommunen som ansvarar för att genomföra de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. Nämnden ansvarar även för att genomföra eventuella folkomröstningar som beslutats av riksdag eller kommun.