Motioner, interpellationer och frågor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Motioner
Motioner är skriftliga förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. En motion bereds (utreds) först av den eller de nämnder som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen lämnades in.

En motion

  • ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
  • får inte ta upp ämnen av olika slag,
  • väcks genom att den lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Här finns tips på hur en motion kan utformas.

Interpellationer
Interpellationer är skrifliga frågor som ställs av ledamöter i kommunfullmäktige till ordföranden i kommunstyrelsen eller en nämnd. Interpellationen ska helst gälla ärenden som är av större intresse för kommunen. Alla fullmäktiges ledamöter kan delta i debatten kring en interpellation.

  • En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast kl. 12.00 arbetsdagen närmast före dagen för det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
  • En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
  • En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.
  • Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt.
  • Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Frågor

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast kl. 12.00 arbetsdagen närmast före dagen för det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.

Frågor ska beröra ganska enkla sakförhållanden och är inte avsedda att framkalla någon politisk debatt. Svaret på en fråga behöver heller inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilken den har ställts. När en fråga besvaras får bara den som ställt frågan och den som svarar delta i överläggningen.

Skicka till

Motioner, interpellationer och frågor lämnas till kommunstyrelsens kansli via mail till kommun@tibro.se alternativt via post till Kommunledningskontoret, Tibro kommun, 543 80 Tibro. De kan också lämnas in personligen via receptionen på kommunkontoret. Motioner kan också lämnas vid ett sammanträde med kommunfullmäktige.