Från ärende till beslut

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Så här går det vanligen till när ett ärende behandlas i kommunen, från det att en handling kommer in till kommunen tills den skickas till arkivet.

Ett ärendes gång vid Tibro kommun börjar med att en handling, t. ex. ett brev, kommer in till kommunen från en annan myndighet, ett företag, en privatperson, en kommunal tjänsteperson eller en annan nämnd i kommunen.

  1. Dokumentet ankomststämplas och registreras sedan i diariet, där det får ett diarienummer och blir till ett ärende. Så snart det har kommit in till kommunen blir det en allmän handling, som vem som helst har rätt att läsa, så länge det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

  2. Ärendet skickas sedan till chefen på den förvaltning som arbetar med det område som ärendet handlar om. En handläggare utses och ärendet börjar beredas, dvs. handläggaren utreder frågan och lämnar sedan ett opolitiskt förslag till beslut.

  3. Handläggarens beslutsförslag diskuteras och förankras hos förvaltningschefen. Därefter skickas förslaget till beslut till nämndens arbetsutskott.  Arbetsutskottet har rätt att fatta beslut i vissa enklare frågor. I övriga fall bereder arbetsutskottet ärendet politiskt och lämnar sedan ett förslag till beslut till nämnden.

  4. Vid ett nämndsammanträde fattar nämnden ett slutligt beslut, som skrivs i ett protokoll. Protokollet justeras, dvs. granskas och skrivs under av nämndens ordförande, ytterligare en eller två ledamöter (justerare) och nämndens sekreterare.

  5. När protokollet är justerat finns det tillgängligt på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset på Centrumgatan 17. Under de 3 veckor som protokollet är anslaget på anslagstavlan kan nämndens beslut överklagas. Efter att protokollet har blivit justerat expedieras, dvs. skickas, beslutet också till den som har skrivit brevet samt till övriga som berörs av beslutet.

  6. När beslutet har expedierats och överklagandetiden har gått ut utan att någon har överklagat beslutet, avslutas ärendet och arkiveras.