Strategiska mål

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kommunfullmäktige har fastställt tre strategiska mål för perioden 2021-2023. De strategiska målen bidrar till att nå visionen, att utveckla och förbättra Tibro och de kommunala verksamheterna. Till de strategiska målen finns fastställda indikatorer för måluppföljning vilka återfinns i budgeten. Nämnder och styrelser antar årligen verksamhetsplaner med prioriterade områden för det kommande året.

Mål 1: Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag

Vi ska medverka till att ge barn och unga goda framtidsförutsättningar. Vi ska stärka samverkan med näringsliv, civilsamhälle och skola/utbildning. Vi ska verka för ett gott näringslivsklimat, stimulera hållbart entreprenörskap och underlätta företagsetableringar för fler arbetstillfällen. Genom att främja föreningsliv och möten mellan människor ser vi att vi kan bidra till meningsfull tillvaro och minska utanförskapet.

 • Ge barn och unga goda framtidsförutsättningar
 • Stärka samverkan med näringsliv, civilsamhälle och skola/utbildning
 • Verka för ett gott näringslivsklimat, underlätta företagsetableringar och stimulera hållbart entreprenörskap
 • Främja föreningsliv och meningsfull tillvaro för kommunens invånare

Mål 2: Tibro är en livskraftig boendekommun

Den upplevda tryggheten ska öka, kvaliteten i förskola/grundskola ska vara hög och vi ska främja nya sätt för människor att mötas – det ska vara gott att leva hela livet i Tibro. Genom att skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud ska vi främja Tibro som boendekommun. Vi ska också ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation. Centrala Tibro ska utvecklas till ett levande och grönt centrum där vi tillgängliggör platser och lokaler för såväl invånare som besökare. Vi ska nyttja närheten till större arbetsmarknad och utbildning och möjliggöra hållbart resande, både inom och utanför kommunen.

 •  Öka den upplevda tryggheten och främja nya sätt för människor att mötas
 • Hög kvalitet i förskola/grundskola
 • Skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud
 • Ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation
 • Utveckla ett levande och grönt centrum med fler offentliga mötesplatser
 • Möjliggöra hållbart resande – både inom och utanför kommunen
 • Nyttja närheten till större arbetsmarknad och utbildning

Mål 3: Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum

Vårt arbete ska präglas av en aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling och engagemang – hos såväl medarbetare som invånare. För att klara välfärdsuppdraget ska vi inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra. Vi ska dra nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kommunens kompetensförsörjning. Kommunens organisation ska vara långsiktigt hållbar, ur såväl ett hälsoperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet. Vi ser samtidigt att vi behöver minska vår klimat- och miljöpåverkan när vi utför vårt uppdrag.

 • Aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling och engagemang hos såväl medarbetare som invånare
 • Inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra för att klara välfärdsuppdraget
 • Dra nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kommunens kompetensförsörjning
 • Nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet
 • Minska vår klimatpåverkan när vi utför vårt uppdrag

 De strategiska målen följs upp i delårsrapport och årsredovisning.