Vision, utveckling och kvalitet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

I Tibro har kommunen och näringslivet bedrivit ett medvetet utvecklingsarbete tillsammans under hela 2000-talet. Tibro kommun har en målstyrningsmodell som utgår från den vision som kommunen antog i samverkan med förenings- och näringslivet 2005. Varje år fastställer kommunfullmäktige ett antal prioriterade mål som ska vara vägledande för kommunens arbete det kommande året.

Tibros vision är skapad ur en grundlig omvärldsanalys och speglar ett samhälle som är attraktivt att leva i med ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Styrande för målstyrningen är också den boendestrategi och den näringslivsstrategi som har utvecklats med visionen som grund. Båda dessa strategier fastställdes av kommunfullmäktige 2006. 

Av visions- och strategidokumenten framgår att alla som bor och verkar i Tibro tillsammans ska sträva efter att utveckla Tibro till:

  • En boplats som lockar och inspirerar
  • En mötesplats för allas intressen
  • En innovativ mötesplats för världens inredare

Kommunövergripande mål, nämndsmål och verksamhetsmål

De prioriterade målen som kommunfullmäktige antar är vägledande för kommunens arbete det kommande året. För varje mål har fullmäktige fastställt ett antal strategier, som övergripande beskriver hur kommunen ska agera för att förverkliga respektive mål samt ett antal förväntade resultat.

Nämnder, styrelser och verksamheter fastställer både egna prioriterade mål samt vilka åtgärder som ska vidtas för att kommunfullmäktiges mål ska kunna förverkligas. 

I kommunens årsredovisning redovisar kommunledning, nämnder och styrelser årligen måluppfyllelsen för de prioriterade målen.

Gemensam värdegrund

Tibro har en värdegrund som utgår från kärnvärdena omtanke, självtillit, samverkan och handlingskraft. Tibro kommuns kommunikationsarbete och vårt sätt att bemöta invånarna ska präglas av den värdegrunden.

Värdegrunden bygger också på tre övergripande förhållningssätt:

  • Jordnära och framtidsinriktad. Vi vill utveckla det vi har och det vi kan.
  • Delaktighet och helhet. Vi samverkar för att skapa förutsättningar för framtiden genom att tillsammans lyfta blicken och tillvarata våra möjligheter.
  • Äkthet, uppriktighet och ett väl utfört arbete. Det vi gör, gör vi grundligt, hållbart och med stolthet.

Tibros vision och värdegrund utgör ett samlat ramverk för all målstyrning i Tibro kommun.