Vision, utveckling och kvalitet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

I Tibro har kommunen och näringslivet bedrivit ett medvetet utvecklingsarbete tillsammans under hela 2000-talet. Tibro kommun har en styrmodell som utgår från den vision som kommunen antog 2020.

TILLSAMMANS - HÅLLBART - NÄRA
#viärTibro

Tibros vision är skapad ur en omvärldsanalys, genom bred delaktighet från kommunens politiska ledning och genom medborgardialog om Tibros framtid.

Till visionen knyts strategiska mål och indikatorer som beslutas av kommunfullmäktige för en fyraårsperiod. Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och de strategiska målen beskriver de områden som är prioriterade och leder mot visionen. 

Strategiska mål

Vart fjärde år antar kommunfullmäktige strategiska mål som är styrande för kommunens arbete. Utifrån de strategiska målen fastställer nämnder och styrelser årligen verksamhetsplaner med prioriterade utvecklingsområden och uppdrag som ska bidra till att målen förverkligas.

I kommunens årsredovisning redovisas årligen måluppfyllelsen för de strategiska målen.

Gemensam värdegrund

Tibro har en värdegrund som utgår från kärnvärdena omtanke, självtillit, samverkan och handlingskraft. Tibro kommuns kommunikationsarbete och vårt sätt att bemöta invånarna ska präglas av den värdegrunden.

Värdegrunden bygger också på tre övergripande förhållningssätt:

  • Jordnära och framtidsinriktad. Vi vill utveckla det vi har och det vi kan.
  • Delaktighet och helhet. Vi samverkar för att skapa förutsättningar för framtiden genom att tillsammans lyfta blicken och tillvarata våra möjligheter.
  • Äkthet, uppriktighet och ett väl utfört arbete. Det vi gör, gör vi grundligt, hållbart och med stolthet.

Tibros vision och värdegrund utgör ett samlat ramverk för all målstyrning i Tibro kommun.