Visselblåsning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

I december 2021 trädde den så kallade visselblåsarlagen i kraft – Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Den gäller inom all offentlig och privat verksamhet. Från och med 17 juli 2022 ska exempelvis kommuner ha rapporteringskanal och rutiner för visselblåsning. Här finns information om visselblåsning i Tibro kommun.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning uppstår när arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i sin arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller direkt olämpliga.

De företeelser som rapporteras (visselblåses) av arbetstagaren ska vara av allmänt intresse. Det innebär att det ska finns ett större intresse än det egna.

Definition av missförhållanden

Med missförhållande menas varje form av allvarlig omständighet som kan ha en negativ inverkan på kommunens verksamhet, på arbetsmiljön för kommunens anställda eller någon annan allvarlig arbetsrelaterad omständighet som det kan finnas ett allmänintresse av.

Missförhållanden kan exempelvis vara faktiska eller misstänkta:

 • överträdelser av lagar och föreskrifter (oavsett civilrättsliga eller straffrättsliga)
 • överträdelser av kommunens policyer, instruktioner och riktlinjer
 • mutor och korruption
 • allvarlig risk för enskilda personers liv eller hälsa (såsom exempelvis miljöbrottslighet eller omfattande brister i säkerheten på en arbetsplats)
 • allvarliga arbetsmiljöbrister (såsom diskriminering eller trakasserier)
 • annat beteende som är oförenligt med kommunens värdegrund.

Frågor som uteslutande påverkar förhållandet mellan en enskild och kommunen faller i allmänhet inte inom definitionen av missförhållanden.

Exempel på tillfällen då visselblåsning inte ska användas är:

 • konflikter mellan den som rapporterar och en annan arbetstagare
 • synpunkter på ledarskapet
 • missnöje med lönesättning.

Även om exempelvis konflikter och missnöjesyttringar är viktigt att hantera, är de i de flesta fall inte av allmänintresse. Tibro kommun uppmuntrar i stället till att sådana frågor tas upp av enskilda arbetstagare med sin närmsta chef eller HR-enheten, beroende på omständigheterna.

Generella synpunkter och klagomål

Visselblåsning ska inte heller användas för generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs. Sådana ärenden hänvisas till Tibro kommuns synpunktshantering.

Trygghet för visselblåsare

Det är enligt lag förbjudet för arbetsgivare att på något sätt bestraffa den som larmat. Exempel på sådana repressalier kan vara kränkningar, hot, avskedande, uppsägning, omplacering, utebliven löneökning, ryktesspridning och andra försök i syfte att skada och/eller påverka visselblåsaren. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om sådana åtgärder genomförs som resultat av visselblåsningen.

Vem kan visselblåsa?

Följande kategorier av personer uppmuntras till att rapportera om missförhållanden:

 • anställda (inklusive deltids- eller visstidsanställda)
 • inhyrd personal (såsom konsulter eller andra självständiga uppdragstagare)
 • personer som utför praktik eller volontärarbete i kommunen.

Visselblåsarfunktionen kan även användas av personer som ännu inte inlett ett arbetsrelaterat förhållande med kommunen. Detta under förutsättning att informationen om missförhållanden har förvärvats under exempelvis en rekryteringsprocess eller genom andra förhandlingar inför ingående av avtal med kommunen.

När du rapporterar om ett missförhållande ska du vid tidpunkten för rapporteringen ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet är sann. Det krävs dock inte att du presenterar någon bevisning eller liknande. Så länge du handlar i god tro kommer du inte att möta några negativa konsekvenser, även om misstanken om ett missförhållande efter närmare utredning visar sig vara felaktig.

Så här visselblåser du

Tibro kommun är måna om att missförhållanden eller oegentligheter som inträffat i organisationen och som kan skada verksamheten eller dess medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Alla anmälningar tas emot och utreds av den externa aktören Human & heart HR AB och deras visselblåsartjänst ”Trust & heart” för att säkerställa rättssäkerheten. Visselblåsarfunktionen används för att rapportera alla typer av missförhållanden eller oegentligheter av allmänintresse.

Efter att Human & heart gjort en första bedömning av ärendet kan även behöriga personer inom Tibro kommun ta del av uppgifterna som lämnats i syfte att bedöma om ytterligare utredning behövs och besluta om eventuella åtgärder.

En anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras anonymt.

Du gör en anmälan på följande sätt:

 • Digital anmälan via Trust & heart: Till anmälan 
 • Anmälan via telefon: 08-82 40 00, öppet vardagar kl 8.00 - 16.00
 • Anmälan via brev: Human & heart, Pelle Bergs backe 3c, 791 50 Falun
 • Genom personligt möte med en utredare från Human & heart efter ö.k.

Läs igenom informationen nedan innan du gör din anmälan.