Webbikon för omsorg och stöd Omsorg och stöd

Om Socialförvaltningen

Av olika skäl kan människor ibland behöva stöd i sitt dagliga liv. Därför är en av kommunens viktigaste uppgifter att se till att alla som bor eller vistas i Tibro får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv.

Så kontaktar du socialförvaltningen

Kommunkontorets reception på Centrumgatan 17 kan hjälpa dig med frågor av mer enklare karaktär och öppettiderna är mån-tor kl. 8.00-16.00 och fre kl. 8.00-15.00. Lunchstängt mån-fre kl. 12.00-13.00. Komplexare frågor hänvisas till handläggarnas telefontider som listas här.

Äldre

Om du på grund av ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av din livsföring har du möjlighet att ansöka om olika typer av hjälpinsatser. Du kan få stöd och hjälp utifrån dina behov, så att du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett tryggt och självständigt liv.

Avgifter för vård och omsorg

Du betalar en avgift för den vård och omsorg som Tibro kommun ger dig i ditt hem, så kallat ordinärt boende, och på kommunens särskilda boenden.

Anhörigstöd

Har du någon i din närhet som är i behov av ditt stöd för att klara sin vardag? Du är en viktig resurs både för den person du stöttar och för kommunen. Vi erbjuder dig olika former av råd och stöd.

Stöd till hot- och våldsutsatta

Om du är utsatt för våld av en person eller en grupp som står i nära relation till dig, exempelvis familj eller släktingar, kan du få stöd och hjälp från socialförvaltningen. Det gäller även dig som utövar våld och dig som är närstående och blir vittne till våld. I en akut nödsituation ska du alltid ringa polisen på telefonnummer 112.

Familj, barn och ungdom

Om du är ung och i behov av hjälp i din sociala situation eller om du är en vårdnadshavare som behöver stöd i ditt föräldraskap kan du vända dig till kommunens barn- och familjegrupp. Hit kan du även vända dig om du är orolig för att ett barn far illa.

Funktionsnedsättning

LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, är en lag som ger dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till det stöd och den service som du behöver i det dagliga livet för att ha goda levnadsvillkor.

Missbruk och beroende

Behöver du hjälp att komma ur ditt beroende eller missbruk? Har du någon närstående som missbrukar eller har du frågor som handlar om missbruk och beroende?

Psykisk ohälsa

Socialpsykiatrin har ansvar för personligt stöd, boende och sysselsättning till människor i kommunen med psykiska funktionsnedsättningar.

Hälso- och sjukvård

Tibro kommun kan erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser till personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Kommunen erbjuder även skolhälsovård.

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Personer som bor i Tibro kommun kan ansöka om ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd, om de saknar medel till sin försörjning och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Kommunen erbjuder även budget- och skuldrådgivning.

Tolkservice

Du som inte kan tala eller förstå svenska eller har behov av teckentolk eller samtalsstöd har rätt till tolk i kontakten med myndigheter.

Ansökan och överklagan

Du kan ansöka om olika typer av bistånd och stöd hos kommunen. Genom att klicka dig vidare på de länkade rubrikerna nedan kan du läsa hur det går till att göra ansökningar och utredningar inom olika områden, hur beslut tas och hur beslut överklagas.

Kvalitet och utveckling

Socialförvaltningen i Tibro drivs av en stark vilja att utveckla och vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet!

Dödsfall och dödsboanmälan

Huvudregeln är att en bouppteckning ska göras efter den avlidne. Saknas det medel och försäkringar för att täcka kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet kan en dödsboanmälan göras.

Tillstånd och avgifter för tobak och alkohol

Tillståndsenheten i samverkan (TiS) beslutar om serveringstillstånd för alkohol och försäljningstillstånd för tobak i Tibro. Det är Lidköpings kommun som är huvudman för TiS och det det är till Lidköpings kommun som avgifterna ska betalas in. Det är även Lidköpings kommun som gör tillsyn i Tibro.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies