Bygglov

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Byggnation

Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar som andra kan se och uppleva och för ändrad användning av en lokal eller byggnad.

Bygglov - när behövs det?

Bygglov krävs i regel alltid för nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad inom detaljplanelagt område samt inom sammanhållen bebyggelse.

Ett villabygge med rest stomme, husvagn med förtält, transformatorbyggnad, stort varmluftstält, carport och husbåt har till exempel ansetts som byggnad vid bygglovsprövning.

Synliga förändringar

Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar som andra kan se och uppleva. Anledningen till att du behöver söka bygglov är att samhället i bygglagstiftningen ställt upp vissa krav som ska uppfyllas för allas bästa. Vissa undantag finns på landsbygden och vad gäller enbostadshus. 

Du kan läsa vidare under respektive rubrik nedan vad som ställs för krav när du söker bygglov.

Avgiftsbelagda tjänster

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, utstakning med mera enligt fastställd taxa.

Ansök digitalt via E-tjänst

Du kan ansöker om bygglov digitalt via vår e-tjänst "Söka bygglov och andra åtgärder".

 • bygglov

  Ansöka om bygglov

  När du vill uppföra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen, gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar med mera.

 • Markarbete

  Bygga nytt

  För att uppföra en ny byggnad krävs i allmänhet bygglov.

 • Tillbyggnad

  Bygga till

  Det krävs bygglov för om- och tillbyggnader. Ombyggnad är när hela eller delar av en byggnad påtagligt förnyas.

 • Arkitektritad villa

  Ändrad användning

  Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder.

 • Inredning

  Ändra byggnadens interiör

  Ändringar av rumsindelningen eller andra inre ändringar kräver normalt inte bygglov. Om ändringen innebär att det inreds någon ytterligare bostadslägenhet eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk, industri mm, krävs det bygglov.

 • Bråbacka

  Ändra byggnadens exteriör

  Om du vill göra ändringar som avsevärt påverkar utseendet på en byggnad, t.ex. byta eller ta upp ett fönster i fasaden krävs bygglov. Detsamma gäller om du vill sätta upp en skylt eller en ljusanordning eller väsentligt ändra befintliga sådana.

 • Roundpole fence in front of a rural red house in Sweden.The roundpole fence is a wooden fence typical to the countryside in Sweden , Norway and Finland .

  Murar och plank

  Det finns riktlinjer för uppförande/uppsättande av inhägnader i anslutning till småhusbebyggelse. Här får du information om vad du bör tänka på om du vill sätta upp ett staket, en mur eller någon annan inhägnad.

 • Tower cranes at high residential apartment buildings construction site. Real estate development.

  Bygglov för tillfällig åtgärd

  Lov för tillfällig åtgärd kan lämnas för att under en viss tid ändra användning av en byggnad även om det strider mot en detaljplan, t.ex. för säsongsaktiviteter.

 • bygglov

  Exempelritningar

  För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.