Hjälp till barn och unga

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Unhappy introvert teen girl hide in hood cry suffering from school discrimination outcast problems, sad depressed teenage child struggle with mental psychological puberty at home, bullying concept

Ibland mår man som barn/ungdom dåligt på grund av saker som händer i livet. I vissa fall är det bäst att ta kontakt med sin vårdcentral när man mår dåligt, men om det gäller den sociala situation som man lever i som skapar det dåliga måendet, så ska man vända sig till socialförvaltningen. Även föräldrar som tycker det är jobbigt i sitt föräldraskap kan ansöka om stöd hos socialförvaltningen.

Denna sida är för dig som vill veta vart man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp. Här kan du dels hitta information om olika typer av problem eller svårigheter samt uppgifter om vilka verksamheter i kommunen och landstinget som kan ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer i en sådan situation. 

Hit vänder du dig för att få hjälp

För dig som bor i Tibro kommun finns flera olika instanser som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra. Vissa har öppet dygnet runt och andra på bestämda tider. 

Orsaker till att barn och unga mår dåligt

Det finns många olika typer av tillstånd och situationer som påverkar barns och ungdomars hälsa negativt, direkt eller indirekt.

Barn som far illa - orosanmälan

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp. Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksammar dessa barn.

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till socialförvaltningen. Du kan ringa, skriva brev eller göra en orosanmälan via vår e-tjänst. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakt" här ovan. Du kan vara anonym. Det finns inget som hindrar att du berättar för berörd familj att du är orolig för barnet och att du tycker att familjen behöver hjälp.

Vid akuta sociala problem utanför kontorstid kan du ringa socialjouren.

Lagstyrd anmälningsskyldighet

All personal som arbetar med barn har en skyldighet enligt Socialtjänstlagen att rapportera till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa, Skyldigheten gäller både om man arbetar hos en privat eller en offentlig arbetsgivare. I skyldigheten ingår även att lämna uppgifter till socialtjänsten, som har betydelse i utredningsarbetet.

Stöd till familjer

Det är barn- och familjegruppen som arbetar med att utreda vilken hjälp som kan behövas för att ett barn ska må bra i sin familj och på sin fritid. Barn- och familjegruppen arbetar med barn och ungdomar upp till 21 år och deras föräldrar.  

Familjehem

Ibland uppstår problem i familjen som gör att barn och ungdomar behöver komma hemifrån och bo hos en annan familj under en viss tid. Det kan röra sig om att föräldrarna har missbruksproblem, psykiska problem eller av olika anledningar har svårt att klara sin livssituation för sig och barnet. Oftast handlar det om en tillfällig lösning, där målet är att barnet eller ungdomen ska flytta hem igen. Därför är det viktigt att barnet har en regelbunden kontakt med sina föräldrar och anhöriga.

En placering i familjehem kan antingen vara frivillig eller ske med tvång.

Kontaktfamilj

Att bli beviljad en kontaktfamilj innebär att barnet under vissa bestämda tider bor hos en annan familj. En förutsättning är att barnet är i behov av särskilt stöd och stimulans.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska, som du kan känna samhörighet med och som ska vara ett stöd i olika situationer.

Individuellt behovsprövad öppenvård

Stöd och hjälpinsatser i hemmiljön med syfte att utveckla och frigöra de egna resurserna.