Detaljplanering

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Områdesplanering

Detaljplanering är ett viktigt kommunalt instrument för att mer detaljerat styra byggandet.

En detaljplan gäller för ett begränsat område där marken har blivit avsatt för ett visst ändamål såsom bostäder, handel, industri, naturmark eller parkmark.

Det är nödvändigt att en ny detaljplan upprättas eller att den befintliga detaljplanen ändras:

  • vid nyexploatering av mark, till exempel ett nytt bostadsområde eller industriområde.
  • vid ändringar i den befintliga markanvändningen som inte ryms i gällande plan.
  • för att säkerställa viss utformning av mark och bebyggelse.

Detaljplaner kan vara mer eller mindre reglerade. I detaljplaner för bostadsområden finns bla bestämmelser om:

  • hur stor del av tomten som bebyggelsen får uppta
  • hur husen får se ut (antal våningar, takvinkel, källare, vindsinredning mm)
  • hur planen ska genomföras. 

Detaljplanen reglerar därmed fastighetsägarens rättigheter till en viss del.

Detaljplaner fungerar även som ett hjälpmedel vid bygglovsansökningar eller ansökningar enligt annan lagstiftning. Vissa mindre avvikelser från detaljplanen kan göras om inte avvikelserna innebär att syftet med planen försvåras.