Familjerätt

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Frågor om familjerätt som gäller barn och ungdomar i åldern 0 - 18 år handläggs av en familjerättssekreterare på socialförvaltningen i Tibro.

Det kan gälla frågor om:

 • vårdnad, boende och/eller umgänge med barn som efter en skilsmässa/separation behöver lösas
 • faderskapsbekräftelse för nyfött barn om föräldrarna inte är gifta
 • frågor om adoption
 • samarbetssamtal

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som kan översättas med föräldraansvar. Barn står under förälders vårdnad tills det fyllt 18 år om det inte gift sig innan dess. Det finns olika typer av vårdnad:

 • gemensam vårdnad
 • ensam vårdnad

Gemensam vårdnad

innebär att föräldrarna gemensamt har vårdnaden om ett barn. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn. Ogifta föräldrar kan genom en gemensam anmälan till Skattemyndigheten få gemensam vårdnad. Detta kan göras i samband med att de skriver under faderskapsbekräftelsen eller vid ett senare tillfälle.

Föräldrar som inte bor tillsammans kan också ansöka om gemensam vårdnad av ett barn. Vårdnaden kan fortsätta att vara gemensam även om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär. Den ena eller båda tillsammans kan begära att den gemensamma vårdnaden ska upphöra. 

Ensam vårdnad

innebär att en av föräldrarna ensam har vårdnaden om ett barn. Om föräldrarna inte är gifta när barnet föds blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare.

Samarbetssamtal

Genom samarbetssamtal kan föräldrar få stöd från socialförvaltningen att komma överens och finna lösningar som är för deras barns bästa. Barnen är i fokus vid samtalen. Samtalen kan initieras av föräldrarna själva, men kan också ske på uppdrag av domstol. Samarbetssamtalen är kostnadsfria och registreras inte i socialregistret.

Beslut om vårdnad, boende och/eller umgänge

När föräldrar vänder sig till domstol i frågor som rör vårdnad, boende och/eller umgänge är domstolen skyldig att se till att frågorna blir utredda innan beslut fattas. 

Domstolen ger socialnämnden i uppdrag att utreda och yttra sig i frågor för att få ett bättre underlag innan beslut fattas. Ibland kan ett sådant yttrande ta lång tid att utreda. Under utredningstiden kan domstolen fatta ett tillfälligt, interimist-iskt beslut.

 • Sekretess

  Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

  Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.