Allmänna bidragsbestämmelser

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

A. Nedanstående bestämmelser gäller i tillämpliga delar för samtliga delar för samtliga bidrag.

B. Bidrag enligt dessa normer kan utgå till organisation ansluten till sådan riksorganisation som erhåller bidrag enligt kungörelse (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer och lokalavdelning av sk. tröskelorganisation.
Annan lokal organisation som fyller dessa normer angivna krav kan erhålla bidrag efter särskild prövning av kultur- och fritidsnämnden.

C. För att vara bidragsberättigad skall organisationen ha sitt säte i Tibro kommun och minst 50% av föreningens medlemmar skall vara folkbokförda inom kommunen.

D. Bidragssökande organisations verksamhet bör vara särskilt inriktad på barn och ungdom.
Organisation med i huvudsak verksamhet för äldre och handikappade kan erålla bidrag efter Kultur- och fritidsnämndens bedömande av organisationens verksamhet.

E. Bidrag utgår endast till sådan organisation som antagit stadgar och valt en för verksamheten ansvarig styrelse. Vidare skall organisationen ha medlemsmatrikel som upptager medlemmarnas namn, adress och födelsedata samt uppgift om medlemsavgift är betald.

F. Antalet medlemmar vid närmast föregående verksamhetsårs slut utgör bidragsgrundande medlemsantal. Som medlem i bidragshänseende får endast sådan person räknas som aktivt deltagit i organisationens verksamhet och som erlagt en medlemsavgift av minst 10 kronor/år. Dispens på kravet om medlemsavgift kan i undantagsfall beviljas av kultur- och fritidsnämnden om organisation övergångsvis av stadgemässiga skäl ej kan uttaga föreskriven årsavgift. Passiva medlemmar eller medlemmar av mera tillfällig natur som bingo- och dansmedlemmar får ej räknas som medlemmar vid ansökan om bidrag.

G. Organisation som huvudsakligen bedriver undervisningsverksamhet är icke bidragsberättigad. Bidrag utgår ej heller vid anordnande av vinstsyftande arrangemang t ex bingo, dans m m.

H. Bidrag utbetalas endast över postgiro- eller bankgirokonto.

I. Ansökan om bidrag skall göras av den lokala huvudstyrelsen och ej av sektionsstyrelse eller liknande.

J. Bidrag utgår ej til stödföreningar, supporterklubbar, korporationsföreningar, föräldraföreningar eller liknande. Bidrag utgår ej heller till organisation inom Svenska Kyrkan eller till skolorganisationer som på annat sätt erhåller motsvarande stöd av statliga eller kommunala medel. 

K. Organisation som söker bidrag är skyldig att vid anfordran låta låta kultur- och fritidsnämnden och kommunens revisionsnämnden ta del av räkenskaper och protokoll. 

L. Bidragsansökningar skall vara ifylld enligt anvisningar på gällande blanketter och undertecknade av den sökande organisationens ansökande samt av sekreteraren eller kassören.

M. Vid försent inlämnad bidragsansökan gäller följande:

 • Inom en månad efter ansökningstidens utgång reduceras bidraget med 25%
 • Inom två månader efter ansökningstidens utgång reduceras bidraget med 50%.
 • Inom tre månader efter ansökningstidens utgång reduceras bidraget med 75%.
 • senare än tre månader efter ansökningstidens utgång beviljas inget bidrag.

N. Det kommunala anslaget är uppdelat i följande bidragsformer:

 1. Naturabidrag
 2. Lokal/anläggningsbidrag
 3. Driftsbidrag för egna idrottsanläggningar
 4. Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd)
 5. Ledarutbildningsbidrag
 6. Tilläggsbidrag (inkl. startbidrag, bidrag till handikappföreningar och projektbidrag)
 7. Särskilt Anläggningsbidrag
 8. Bidrag för särskild kulturverksamhet

O. Tillämpning och tolkning av de allmänna bestämmelserna liksom de olika bidragens särskilda bestämmelser ankommer på kultur- och fritidsnämnden, som inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag äger rätt att efter prövning i varje särskilt fall fördela bidrag även till organisationer som inte uppfyller angivna krav men ändå bedömes bedriva en ur fritids synpunkt värdefull verksamhet.

P. De bidragsbelopp som finns angivna i bestämmelserna för varje särskilt bidrag kan reduceras i förhållande till det anslag kommunfullmäktige anvisar för bidragsformen.