Bostadsanpassning

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Det kommunala bostadsanpassningsbidraget riktar sig till dig som har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning. Bidraget avser anpassningar av fasta funktioner i din permanenta bostad som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i ditt hem och leva så självständigt som möjligt. Med fast funktion menas sådant som normalt inte tas med när du flyttar. Det kan exempelvis vara anpassningar för att du ska kunna ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inomhus, laga mat, och sköta din hygien.

Bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

En förutsättning för att få bostadsanpassningsbidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel eller omdisponering av bostaden. 

Begränsningar i bidraget

Bidrag utgår inte till:

 • Tillfälliga funktionsnedsättningar
 • Åtgärder som kan anpassas genom hjälpmedel
 • Anpassning av fritidshus.
 • Inköp av lösa inventarier.
 • Anpassningar av biståndsbedömda bostäder
 • Normalt bostadsunderhåll, det är fastighetsägarens ansvar.
 • Åtgärder/reparationer som behöver utföras av andra orsaker, till exempel vattenskada i badrum eller byggnadstekniska brister.

Om du byter bostad har du ansvar att välja en bostad utifrån dina funktionsnedsättningar. Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag om boendet är olämpligt i fråga om planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Fastighetsägarens och nyttjanderättshavares medgivande

För bostadsanpassningsbidrag krävs att den som äger bostaden och/eller har nyttjanderätten går med på att anpassningen utförs. Den som äger bostaden måste garantera att ingen ersättning krävs för att återställa anpassningarna av dig eller den/de som har nyttjanderätten till bostaden.

 • Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt krävs fastighetsägarens skriftliga medgivande för de sökta åtgärderna.
 • Om du bor i villa och inte ensam äger fastigheten måste samtliga ägare lämna sitt skriftliga medgivande till sökta åtgärder.

Så här ansöker du

Du gör en skriftlig ansökan på blanketten ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Ansökan ska innehålla:

 • Komplett ifylld ansökan.
 • Intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig som styrker behovet av anpassning.
 • Vid större och/eller mer avancerade anpassningar behöver du bifoga kopior på anbud/offerter eller kostnadsberäkning från minst valfri entreprenör med F-skattsedel som på ett fackmannamässigt sätt kan utföra åtgärderna, önskvärt att flera offerter bifogas.
 • Vid omfattande åtgärder/anpassningar behöver du bifoga ritningar över bostaden före respektive efter anpassningen. Av ritningen ska det tydligt framgå för vilka ytor bidrag sökts för.
 • Bifoga ett registerutdrag om ställföreträdarskap eller en kopia på skriftlig fullmakt om din ansökan företräds av en annan person, till exempel god man.

Bostadsanpassningsbidrag för invånare i Tibro kommun beslutas av handläggare i Hjo kommun.
Skicka din ansökan till: Jenny Nilsson, Handläggare Bostadsanpassning, Vallgatan 4 A, 544 30 Hjo

Vad händer efter att ansökan skickats in?

Utredning

Handläggaren utreder och prövar enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. I samband med utredningen kan handläggare göra ett hembesök

Du får ett skriftligt beslut när ditt ärende är klart, om du har ja eller nej på din ansökan. I beslutet kan du se vilka åtgärder som bidraget gäller för och den skäliga kostnaden för åtgärden. Bidraget är tidsbegränsat, 6 eller 12 månader beroende av omfattning på åtgärderna.

Vid avslag betyder det att du fått nej på din ansökan. Du har rätt att överklaga beslutet, både bifall- och avslagsbeslut till förvaltningsdomstol inom tre veckor.

Beställning av arbetet

Du har ansvar för att kontakta en entreprenör/firma för att få anpassningen utförd, för att konsumenttjänstlagen ska gälla. I vissa fall kan du få hjälp av oss på kommunen via fullmakt med beställning av beviljad åtgärd.

Ansvar av anpassningen

Du äger den anpassning som du har fått bidrag för samt:

 • har ansvar för underhåll och eventuell reparation av anpassningen.
 • har även ansvar för service och besiktning om anordningen kräver det, exempelvis vid trapphissar.

Undantaget är kostnader för reparationer, service och besiktning av tekniskt avancerad utrustning där specialistkompetens krävs av reparatör. För detta kan du ansöka om reparationsbidrag. Detta kan beviljas om felet är av teknisk art, men inte om anordningen använts på felaktigt sätt. Rekommendationen är att du ser över din hemförsäkring vid anpassningar av teknisk art.

Utbetalning av bidrag

Kontantbidraget betalas ut i efterhand, till angivet kontonummer, efter att en specificerad fakturakopia skickats till kommunen. Det ska framgå på fakturan vilka åtgärder entreprenören utfört. Om kostnaden blir lägre än beviljat kontantbidrag utgår den faktiska kostnaden. Vid högre belopp än det som angetts i beslutet utgår endast belopp enligt beslut.

Återkallelseförbehåll

Kommunen har rätt att återkalla det beviljade kontantbidraget om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns.

Återbetalning

Kommunen kan kräva tillbaka pengar från sökande om den sökande vilselett kommunen eller om kommunen har betalat ut ett för högt belopp för anpassningsåtgärden som den sökande borde ha insett.