Effektivisering i hemvården efter genomlysningen av äldreomsorgen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Socialnämndens ordförande Anna-Camilla Andersson och socialchefen Rikard Strömqvist.

20 juni 2024

Kommun och politik, Omsorg och stöd

Under våren har en extern genomlysning av Tibro kommuns äldreomsorg gjorts. Den visar att kommunen har hög kvalitet i verksamheten men att vissa effektiviseringsåtgärder behöver genomföras inom hemvården och korttidsvården.

Nu tar arbetet med att besluta om åtgärder för att skapa en mer effektiv verksamhet för äldreomsorgen i Tibro kommun fart. Socialnämnden har fattat några beslut som ett första steg i det arbetet, som bland annat innebär minskat antal korttidsplatser, förändringar i distribution av kyld mat och en annan hantering av ledsagning.

Färre korttidsplatser

Antalet korttidsplatser kommer minskas med tre från och med den 26 juni 2024. Det innebär att korttidsavdelningen på Allégården sammanlagt kommer att ha 13 korttidsplatser.

Genomlysningen visar att vi har flest korttidsbeslut av alla jämförelsekommuner. Här måste vi arbeta bättre med rehabilitering i hemmet och ett första steg i den riktningsförändringen är att minska ner korttidsplatser till det antal vi hade för 1,5 år sedan. Det handlar inte om någon kvalitetssänkning, utan är en utveckling av redan påbörjat arbete med mer rehabilitering och stöd i hemmet, säger socialnämndens ordförande AnnaCamilla Andersson.

Mer tid hos vårdtagare

Effektiviteten i hemvården ska ökas så att personal tillbringar en större del av sin arbetstid hos vårdtagarna. Det ska nås genom bättre planering, fler digitala lösningar, samt bättre samplanering mellan områden.

Hemvården har vuxit mycket i volym de senaste åren och vi har gjort omorganisationer för att möta det behovet. Vi ser att vi har en god kvalitet i verksamheten, men ser också i genomlysningen att vi är mindre effektiva än jämförelsekommunerna. Här måste vi öka effektiviteten och se till att så mycket tid som möjligt av omvårdnadspersonalens tid går direkt till vårdtagarna, säger socialchef Rikard Strömqvist.

Matinköp i affären

Distributionen av kyld mat ska förändras. I dagsläget genomförs detta av en extern leverantör och socialnämnden har nu fattat beslut om att inköp av matportioner i stället ska ske vid ordinarie inköp av dagligvaror. Förändringen börjar gälla den 1 oktober 2024.

Antalet beställda portioner av kyld mat i hemvården har den senaste tiden minskat och den administrativa kostnaden för att hantera beställningar, leveranser och utkörningar blir dyr. Kyld mat kommer inhandlas i samband med inköp av dagligvaror och visst utbud som erbjuds i nuläget kommer kunna inhandlas direkt i butik, säger Rikard Strömqvist.

Mindre ledsagning

Som beslut tas insatsen ledsagning bort och ersätts med tillfällig ledsagning, där individuella bedömningar alltid kommer göras.

Ett av åtgärdsförslagen i genomlysningen var att minska ledsagning. Vi vet att detta är ett beslut som är viktigt för en del av dem vi hjälper och vi kommer naturligtvis att fortsätta stötta och hjälpa vårdtagare när det inte finns något annat alternativ till ledsagning, men vi måste öka samarbetet med civilsamhället och alltid utreda alla möjligheter med stöd vid ledsagning, innan vi utför den insatsen, säger AnnaCamilla Andersson.

Handlingsplaner

Arbetsgivaren kommer nu tillsammans med berörda fackliga organisationer och skyddsombud att upprätta handlingsplaner och riskbedömningar, för att på bästa sätt genomföra de förändringar som är beslutade.

Vi bedömer att de här åtgärderna kommer leda till en mer effektiv drift och minska våra kostnader. De åtgärder som är beslutade innebär inga uppsägningar av personal, utan effektiviseringarna sker utifrån nuvarande drift. Det är nu viktigt att vi tillsammans med våra medarbetare tar fram planer och gör riskbedömningar, för att på bästa sätt genomföra de åtgärder som politiken har beslutat, säger Rikard Strömqvist.