Särskilt anläggningsbidrag

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till biblioteket följande tider:

Måndag: 10.00-16.00
Tisdag: 10.00-19.00
Onsdag: 10.00-19.00
Torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-16.00
Lördag: 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Särskilt anläggningsbidrag är ett bidrag till nyanläggning eller större underhållsarbete på egen anläggning samt till anskaffande av större inventarier för anläggningens drift.

Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 1 september året före det år bidraget önskas utbetalt. Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Beskrivning av planerat projekt
  • Kostnadskalkyl
  • Finansieringsplan
  • Tids- och arbetsplan

Stödet beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Den totala stödsumman fastställs varje kalenderår, i samband med budgetbeslut.

Stöd utbetalas med maximalt 70% eller 100 tkr per inlämnad ansökan.

En överenskommelse om utbetalningsplan upprättas mellan kultur- och fritidsförvaltningen och förening som beviljats bidrag.

Tids- och arbetsplaner ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden under projektets genomförande.

Efter projektets genomförande ska en ekonomisk redovisning lämnas till kultur- och fritidsnämnden. Om redovisningen visar en lägre kostnad än vid ansökan, justeras bidragets storlek i motsvarande grad. Förening kan även bli återbetalningsskyldig för del av stödet. Hur stor del av stödet som ska återbetalas fastställs i förhandling mellan Tibro kommun och föreningen. Detsamma gäller om projektet inte genomförts enligt plan.

Berörd anläggning ska ha fullgott försäkringsskydd.

Om föreningen läggs ned, om anläggningen säljs eller om den förstörs och ej återuppförs ska en skälig del av stödet återbetalas. Vad som är en skälig del av stödet fastställs i förhandling mellan Tibro kommun och föreningen.

Föreningen svarar för kostnader för förändringsåtgärder som åläggs av inspekterande myndigheter, till exempel skyddskommitté, arbetsmiljöverket, miljönämnden Östra Skaraborg, byggnadsnämnd, räddningstjänsten Skaraborg med flera.

Kommunen är inte ansvarig för personskada eller skadegörelse som kan uppkomma i samband med arbeten finansierade med anläggningsbidrag.

Förtydligande eller tolkningar av anvisningar för anläggningsbidrag görs av kultur- och fritidsnämnden.

Alla bidrag söks via Rbok