Centrumutvecklingsplan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Centrumutveckling

Tibro kommun håller på att ta fram en centrumutvecklingsplan. Den 30 oktober skickades förslaget till centrumutvecklingsplan ut på remiss till de politiska partierna och till företag och föreningar i Tibro. Synpunkter på förslaget ska lämnas till Tibro kommun senast den 21 november.

Den 13 februari i år fattade kommunstyrelsen beslut om att ta fram en centrumutvecklingsplan för Tibro. Centrumutvecklingsplanen är en fördjupning av översiktsplanen, som fastställdes av kommunfullmäktige den 25 oktober 2021. Den ska ge en tydlig vägledning för hur centrala Tibro ska utvecklas på ett hållbart sätt utifrån kommunens vision.

Förslaget till förslaget till centrumutvecklingsplan har skickats på remiss till:

 • Samtliga politiska partier i fullmäktige
 • Tibros föreningar via Föreningspoolen
  Tibro Handel
 • Tibro företagsförening
 • Pensionärsrådet
 • Tibros fastighetsägare
 • HSB och Riksbyggen
 • Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan och Pingstkyrkan
 • de kommunala bolagen Tibrobyggen och Tibro Energi

Fram till den 21 november kan du ta del av planförslaget på Tibro kommuns webbplats. 

Observera att det kan ta en stund att ladda ner dokumentet "Förslag till centrumutvecklingsplan" eftersom det är stort.

Sammanvägning av önskemål och idéer

Sedan hösten 2018 har en rad dialogmöten med invånare och representanter för Tibros förenings- och näringsliv liksom ett antal projekt med arkitektstuderande genomförts. Dels med koppling till stationsområdet, dels inom ramen för arbetet med översiktsplanen och Tibros vision.

Många av åtgärderna som presenteras i centrumutvecklingsplanen är en utveckling eller sammanvägning av de önskemål och idéer som kommit fram vid de genomförda dialogerna.

I planen presenteras flera nya parker med mötesplatser för människor i alla åldrar, områden som är lämpliga för bostadsbebyggelse och en utvecklad infrastruktur med vägar, parkeringar och gång- och cykelvägar som präglas av trafiksäkerhet, trivsel och ett hållbart resande.

Kärnan i centrumutvecklingsplanen är ett antal prioriterade insatsområden. Områdena som lyfts fram i planen är:

 • Banvallsparken
 • Järnvägsparken
 • Stationsparken
 • Stora och Lilla Torget
 • Centrumstråket mellan busstationen och Snickarhöjden
 • Området runt Centralföreningens gamla spannmålsmagasin
 • Snickarvallens idrottsplats

Centrumutvecklingsplanen väntas antas i början av 2024.