Kommunrevisionen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kommunrevisionen består av fem ledamöter. De är politiskt tillsatta men arbetar opolitiskt och självständigt. Kommunrevisorerna biträds av sakkunniga yrkesrevisorer.

Kommunrevisorerna granskar och utvärderar den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden, i enlighet med lag och god revisionssed.

Revisorerna prövar:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Revisorerna ska även bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige har beslutat.

Årlig revisionsberättelse

Revisorerna ska varje år lämna en skriftlig redogörelse till kommunfullmäktige, där de bedömer hur kommunen skött den kommunala verksamheten under det föregående budgetåret. Den här redogörelsen kallas för revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen ska innehålla ett ett särskilt uttalande om de anser att nämnderna och de förtroendevalda har skött sina uppdrag på ett sätt som gör att de kan beviljas ansvarsfrihet. 

I sin roll som lekmannarevisorer granskar kommunens revisorer även verksamheten i de hel- och delägda kommunala bolagen.