Processen att ta fram en detaljplan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Att arbeta fram, förändra eller upphäva en detaljplan följer en viss rutin som styrs enligt plan- och bygglagen (PBL). Här hittar du information om hur planprocessen går till och vilka steg som behöver tas i planprocessen.

Planprocessen består av flera steg från det att kommunförvaltningen beslutar att en detaljplan ska upprättas till att den blir antagen och vinner laga kraft. Samråd och granskning är viktiga skeden vid planläggningen då berörda markägare, boende, andra myndigheter och berörda får komma till tals.

Planprogram

Syftet med planprogrammet är att med ett enkelt material bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede. En detaljplan behöver inte föregås av ett program, men det kan krävas om till exempel planläggningen strider mot kommunens översiktsplan. När program upprättas ska det ange utgångspunkter och mål för planen.

Programsamråd

När programmet är klart ska ett samråd genomföras på samma sätt som senare för själva planen. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en programrapport som kommenterar inkomna synpunkter och planprogrammet ändras eventuellt. Med programmet som underlag arbetas ett förslag till detaljplan fram.

Plansamråd

Under samrådsskedet görs de utredningar som krävs och ett konkret och detaljerat planförslag tas fram. Planen ställs sedan ut för samråd där berörda och remissinstanser får en möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet ger ett bättre beslutsunderlag genom att kommunen tar del av intressenternas kunskap och erfarenheter. Efter samrådet upprättas oftast en samrådsredogörelse som kommenterar inkomna synpunkter och planförslaget arbetas om till granskningshandlingar.

Granskning

I det här skedet upprättas en slutgiltig detaljplan utifrån de synpunkter som har kommit in under plansamrådet. Det omarbetade förslaget ställs ut för granskning i minst två veckor. Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt till kommunen senast under granskningstiden. Den som senare vill ha rätt att överklaga måste kunna visa på skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Efter granskningstiden upprättas ett granskningsutlåtande som kommenterar de eventuella synpunkter som har kommit in och planförslaget arbetas om till antagandehandlingar.

Antagande

Efter att kommunen har hanterat inkomna synpunkter under granskningen och eventuellt gjort mindre ändringar så går planen vidare för antagande i byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige, beroende på planens omfattning. Om stora förändringar har gjorts måste planen ställas ut för granskning igen innan den kan antas.

Överklagande

Den antagna planen skickas till Länsstyrelsen som bedömer om de ska överpröva detaljplanen, beslut tas inom tre veckor. Om du är missnöjd med kommunens beslut om att anta detaljplanen kan du, under vissa omständigheter, överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor, räknat från när kommunen meddelar på sin anslagstavla att planen är antagen. Du skickar ditt överklagande till Tibro kommun som sedan skickar det vidare till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens beslut kan i vissa fall sedan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

Laga kraft

Om planen inte överprövas av Länsstyrelsen och inte överklagas, eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft och kan genomföras.