Fritidshem

Tibro kommun erbjuder elever plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier eller om eleven har ett eget behov. Beslut om särskilda skäl fattas av rektor. De barn som har rätt till fritidshem placeras på den skola där barnet går.

Rutin för fritidshem i Tibro kommun gäller från 21 september 2023 (inklusive bilaga Rutin för uteblivna avgifter för förskola och fritidshem)

Gör din ansökan via e-tjänsten

Fritidshem för skolbarn 

För att ha rätt till en plats måste

  • båda vårdnadshavarna arbeta eller studera.
  • aktuella telefonnummer och namn på arbetsplats/skola måste uppges.

Barnens schema ska anpassas efter båda vårdnadshavarnas arbetsschema + restid.

Plats i fritidshem kan inte behållas när en eller båda vårdnadshavarna blir arbetssökande eller föräldraledig. När du behöver plats igen får du göra en ny ansökan.

Plats i fritidshem får behållas till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.
Uppsägningstiden är 1 månad.

Gör din uppsägning via e-tjänsten

Lovverksamhet

Tibro kommun erbjuder lovverksamhet för barn som endast har behov av fritidsverksamhet på skolans lovdagar.
Anmälan är bindande och lämnas till Barn & Utbildningskontoret. Kostnad för lovverksamheten är för närvarande 60 kronor per bokad dag.

Önskar du lovverksamhet till ditt barn ange detta under "övrigt" på uppsägningen i e-tjänsten.