Förskoleklass

Kontakter

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform, där förskolans och grundskolans kulturer möts. Lek, skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står i centrum för pedagogiken i förskoleklassen.

Skolerbjudande samt placering i Tibro kommuns skolor utgår ifrån kommunens 3 upptagningsområden. Dessa följer reglerna om närhetsprincipen samt vårdnadshavares önskemål.

Vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen

Tibro kommun utgår från vårdnadshavares önskemål när en elev ges en plats vid en skola. Men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över en annan elevs rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Den principen kallas för närhetsprincipen. Det kan dock finnas flera skolor i kommun som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att eleven blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När platserna tar slut på en skola är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till en plats på skolan. Utöver kommunens 3 upptagningsområden finns ett centralt område ( streckad markering på kartan ) som antingen hör till Baggebo eller Häggetorp. Detta kan skifta från läsår till läsår.

Elever som valt att gå i en annan skolenhet än den som kommunen annars skulle ha placerat eleven i, har inte rätt till skolskjuts.

Skolupptagningsområde

Till och med vårterminen 2024 gäller nedanstående karta av skolupptagningsområden.

Karta över skolupptagningsområden i Tibro kommun

Från höstterminen 2024 är nya upptagningsområden beslutade för läsåren 2024/2025 - 2027/2028. Kartan nedan är den som gäller från skolstart augusti 2024.

Karta över skolupptagningsområden 2024/2025 - 2027/2028 i Tibro kommun