Byggprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Ombyggnationen av Fågelvikskolan inleddes i februari 2022. De renoverade NO-salarna på plan 2 togs i bruk i januari 2023 och hela skolan - inklusive kulturskolan och fritidsgården - flyttade in i de renoverade lokalerna hösten 2023. Här kan du läsa om de olika skedena i byggprocessen.

Ombyggnationen av Fågelvik genomfördes under hela 2022 och första halvåret 2023. Bygget drevs som ett partneringprojekt mellan byggföretaget Skanska och Tibro kommun. 

Start med innertaken

I slutet av februari 2022 år påbörjades arbetet med att riva innertaken på plan 2 där bland annat NO-salarna, som togs i bruk i januari 2023, är belägna.

Den rivningen gjordes för att Skanska skulle kunna bedöma vilka installationer och konstruktioner som behövde rivas och vilka som kunde behållas. 

Fem etapper 

Ombyggnationen genomfördes i fem etapper. Först byggdes NO-salarna på plan 2 om, därefter renoverades resterande delen av plan 2 och slutligen skedde ombyggnationen av entréplanet. 

Hela plan 2 inflyttningsklart

Rivningen av innerväggar och befintliga installationer på plan 2 startade i slutet av mars 2022 och var klar i början av juni. Nya väggar började sättas upp i NO-delen i slutet av april och i början av juni var alla väggar på plats där. Arbetet med innerväggarna på hela plan två var färdigt i början av juli.

Den invändiga målningen av plan 2 påbörjades i augusti och slutfördes i början av november 2022 och installationen av el, ventilationsutrustning och VVS-rör samt golvläggningen färdigställdes i december samma år. 

Lokalerna som ingick i etapp 1, den delen som eleverna på Nyboskolan har  NO-undervisning i sedan vårterminsstarten 2023, stod färdiga i december 2022. Renoveringen av de resterande lokalerna på plan 2 var slutförd i mars 2023. 

Vägguppsättning, golvarbete och el- och VVS-installation slutfört i entréplanet

Rivningsarbetet i entréplanet avslutades i februari 2023. Arbetet med att sätta upp nya väggar i etapp 3, som omfattar lokaler för särskolan, resursenheten och elevhälsan samt rektorsexpeditionen och lärararbetsrum, var färdigt i mitten av september. Uppsättningen av nya väggar i etapp 4, som inrymmer bild- och slöjdateljéer, hemkunskapssalar, den nya fritidsgården och bibliotekets nya cafédel färdigställdes i december. 

I etapp 3 slutfördes målningen av väggar och merparten av alla el- och VVS-installationer i november 2022 och i december påbörjades arbetet med mattläggning och uppsättning av dörrar, listverk och skåpsinredning i den här delen av bygget, ett arbete som avslutades i slutet av april. 

I december spacklades väggarna i etapp 4-delen samtidigt som ett ventilerat golv, som ska motverka framtida fuktproblem, sattes in och el- och VVS-installationer utfördes.  

Klart med fönsterbyten och takarbeten

Parallellt med det invändiga arbetet i skolans olika delar genomfördes även utvändigt arbete. Fönsterbyten och liknande har utförts samtidigt som varje specifik del av skolan har renoverats invändigt.

De cirka 500 fönstren började bytas ut i mitten av augusti 2022, ett arbete som var klart vid årsskiftet 2022-23.

Arbetet med att byta ut all befintlig takpapp, som var i behov av det, inleddes i juli 2022 och var klart i mitten av februari 2023. Parallellt med det genomfördes även en del plåtarbeten på taken och alla takluckor och takfönster som var i dåligt skick byttes ut. 

Ny huvudentré byggs

Arbetet med skolans huvudentré inleddes den 3 april 2023 med att en gjuten stålstomme sattes på plats. Den nya entrén var helt klar före semestern i juli samma år.

Innanför det som ska bli den nya huvudentrén har en ny öppen yta vuxit fram fram. Här, i den tidigare smala korridoren, har det tagits ner väggar för att skapa en öppnare och trevligare samlingsyta i anslutning till skolexpeditionen, elevhälsan, särskolan och resursenheten.

Montering av dörrar, lister och skåp 

Under årets första månader sattes dörrar, skåp och lister upp i den nya fritidsgården, i det nya bibliotekscaféet med tillhörande kök och i slöjd- och bild- och hemkunskapssalarna. I träslöjdssalen monterades ett parkettgolv  och en ny spånsug sattes in. Arbetet med hela etapp 4 var färdigt i månadsskiftet maj-juni 2023.

Ljudisolerande golv och väggar på plats i nya kulturskolan

Arbetet med etapp 5, som innefattade skolans musiksalar och kulturskolans nya lokaler, inleddes på allvar i slutet av november 2022. Här har det satts upp extra tjocka väggar och ett upphöjt ljudgolv för att motverka att ljud sprids mellan de olika rummen. Arbetet med golven och väggarna i den här delen av skolan var färdigt i månadsskiftet mars-april. Det avslutande arbetet med mattläggning, undertaksarbete och uppsättning av skåp, lister och dörrar färdigställdes under juni 2023. 

Upprustning av innergårdar, fasadmålning och skolgårdsarbete

Under vinterhalvåret utfördes en del arbete på skolans innergårdar. Träd och annan vegetation togs bort, plattor monterades, det skapades rabattytor och utemöbler för personalen ställdes på plats.  

Den 9 maj 2023 inleddes asfalteringen av skolgården. Ytterligare en asfaltering genomfördes en månad senare och under sommaren byggdes det cykel-, moped- och kickbikeparkeringar, hängytor med bord och bänkar och planer för multisport och basket i anslutning till skolan.

Under sommaren målades samtliga träpaneler på skolans väggar och träpanelerna som var i dåligt skick. Det sattes även upp fasadskivor mellan alla fönster och nya fönsterbleck, hängrännor och stuprör sattes på plats.

Innan renoveringen av hela Fågelvik är klar ska fönstren i biblioteket och Kultur & Fritids kontor bytas ut och fasaden fräschas till på samma sätt som skett på den övriga byggnaden.