Avgifter för barn- och skolbarnsomsorg

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun tillämpar maxtaxan för barnomsorg, som fastställts av riksdagen.

Det som bestämmer avgiften beror på vårdnadshavares/förälders/hemmets bruttoinkomst, antal placerade barn i förskola och skolbarnomsorg och det fastställda avgiftstaket. Högsta avgiftsgrundande inkomst är 54 830 kronor per månad från och med 1 januari 2023.

Avgifter år 2023 för förskola och fritidshem
Förskola Fritidshem
Första (yngsta) barnet 3 %    
Avgiftstak 1.645 kr
Första (yngsta) barnet 2 %    
Avgiftstak 1.097 kr
Andra barnet 2 %    
Avgiftstak 1.097 kr
Andra barnet 1 %     
Avgiftstak 548 kr
Tredje barnet 1 %   
Avgiftstak 548 kr
Tredje barnet 1 %     
Avgiftstak 548 kr 
För ytterligare barn 0 % För ytterligare barn 0 %
  • Barnets vistelsetid bestäms efter vårdnadshavares/förälders/hemmets arbets- eller studietider inklusive restid och tid för lämning och hämtning av barnet/barnen. Tid utöver ovanstående grunder godkänns inte.
  • Avgiften grundas på en abonnemangsprincip. Detta innebär att du betalar även om barnet/barnen under viss tid inte utnyttjar platsen (Avdrag/nedsättning av avgiften görs inte för ledighet, semester, ferieuppehåll, sparad föräldrapenning eller dylikt)
  • Avtal om barnets/barnens vistelsetid ska upprättas och inkomstuppgift skall lämnas snarast, innan omsorgsplats kan tillträdas.
  • Avgift tas ut så länge du har en barnomsorgsplats. Betalning sker varje månad, i efterskott, 12 månader per år.

Förtydligande: I avgiftstaxan räknas familjens/hemmets yngsta barn som det första barnet.

Lämna/ändra inkomstuppgift

Den avgift du debiteras räknas ut efter ditt hushålls gemensamma avgiftsgrundande bruttoinkomst och regleras i en maxtaxa. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift får du den högsta avgiften. Det är du som ansvarar för att de uppgifter som påverkar avgiften är korrekta. Aktuell inkomst anmäler du genom att skriva ut blanketten nedan.

Inkomstuppgift

Inkomstkontroll

Varje år kontrollerar vi att du har debiterats rätt avgift. Dina uppgifter jämförs mot hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket. Jämförelsen görs två år efter det aktuella året. Visar det sig att du betalat för låg avgift får du en faktura på mellanskillnaden. Har du betalat för hög avgift betalar vi tillbaka beloppet. Belopp under 500 kronor justeras ej.