Avgifter för barn- och skolbarnsomsorg

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

När ditt barn har en plats i förskola eller fritidshem betalar du en avgift för platsen. Du betalar för barnets placering och inte för det antal timmar som du lämnar det på förskolan.

Avgiften

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista vardagen i varje månad. Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt. Avdrag/nedsättning av avgiften görs inte för ledighet, semester, ferieuppehåll, sparad föräldrapenning eller dylikt.

Din avgift för barnomsorg beräknas utifrån hushållets gemensamma inkomst före skatt. Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt. 

I ett hushåll ingår alla som är folkbokförda på samma adress: ensamstående, familjehemsföräldrar, gifta par och sammanboende med eller utan gemensamma barn.

Högsta avgiftsgrundande inkomst för maxtaxa år 2024 är 56 250 kronor per månad.

Avgifter år 2024 för förskola och fritidshem

 
Förskola Fritidshem
Första (yngsta) barnet 3 %    
Avgiftstak 1.688 kr
Första (yngsta) barnet 2 %    
Avgiftstak 1.125 kr
Andra barnet 2 %    
Avgiftstak 1.125 kr
Andra barnet 1 %     
Avgiftstak 563 kr
Tredje barnet 1 %   
Avgiftstak 563 kr
Tredje barnet 1 %     
Avgiftstak 563 kr 
För ytterligare barn 0 % För ytterligare barn 0 %

Barnets vistelsetid

Barnets vistelsetid bestäms efter vårdnadshavares/förälders/hemmets arbets- eller studietider inklusive restid och tid för lämning och hämtning av barnet/barnen. Tid utöver ovanstående grunder godkänns inte.

Avtal om barnets/barnens vistelsetid

Avtal ska upprättas och inkomstuppgift skall lämnas snarast, innan omsorgsplats kan tillträdas.

Avgift tas ut så länge du har en barnomsorgsplats. Betalning sker varje månad, i efterskott, 12 månader per år.

Förtydligande: I avgiftstaxan räknas familjens/hemmets yngsta barn som det första barnet.

Anmälan om inkomst- Lämna/ändra inkomstuppgift

Den avgift du debiteras räknas ut efter ditt hushålls gemensamma avgiftsgrundande bruttoinkomst och regleras i en maxtaxa. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift får du den högsta avgiften. Det är du som ansvarar för att de uppgifter som påverkar avgiften är korrekta. Aktuell inkomst anmäler du genom att skriva ut blanketten nedan.

Inkomstuppgift

Inkomstkontroll

Varje år kontrollerar vi att du har debiterats rätt avgift. Dina uppgifter jämförs mot hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket. Jämförelsen görs två år efter det aktuella året. Visar det sig att du betalat för låg avgift får du en faktura på mellanskillnaden. Har du betalat för hög avgift betalar vi tillbaka beloppet. Belopp under 500 kronor justeras ej.