Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för större delen av kommunens tekniska verksamhet, som skötsel av gator, vägar, parker och kommunala fastigheter, vatten, avlopp och fjärrvärme. Nämnden ansvarar även för mat till förskolebarn, skolelever och de som bor på kommunens äldreboenden, för städning och vaktmästeri i de kommunala verksamheterna samt för mätning och framtagning av kartor.

Samhällsbyggnadsnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens arbetsutskott består av 3 ledamöter och 3 ersättare.