Planeringsprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Under planeringsprocessen fastställdes var skolan skulle placeras och hur både skolan och skolgården skulle utformas.

Beslutet om att placera Baggeboskolan vid Baggebolet vid Hörnebovägen fattades av kommunfullmäktige den 24 april 2017. Inför beslutet gjordes en bred kartläggning av lämpliga skoltomter i Tibro, som kommunens invånare hade möjlighet att delta i. Invånarna uppmanades lämna in förslag på möjliga tomter och beskriva för- och nackdelarna med  de föreslagna tomterna. I kartläggningen vägdes en rad olika faktorer in, bland dem tillgänglighet och trafiksäkerhet, utemiljö och närhet till andra verksamheter samt tekniska förutsättningar på tomten.

Utformningsworkshops med fokusgrupp

Hösten 2017 gick planeringsprocessen in i det så kallade programskedet. Det innebar att arkitekterna Anette Wallin och Madeleine Nordenknekt från Liljewall arkitekter började precisera alla krav och önskemål om den blivande skolan tillsammans med kommunens fokusgrupp. I fokusgruppen ingår representanter för olika yrkeskategorier i skolan, det vill säga pedagoger och servicepersonal samt kultur- och fritidspersonal. 

Under hösten genomfördes en hel serie med workshops där den berörda personalen både fick ta del av en inspirationsföreläsning med arkitekten Madeleine Nordenknekt och fick arbeta praktiskt i mindre grupper med utformningen av skolan, idrottshallen och utemiljön runt skolan. 

- Vi har en arbetsmodell som bygger på att vi ska skapa en skola som är uppbyggd på ett sätt som stödjer det pedagogiska arbetet och som uppfyller de behov som kommunen har på de nya lokalerna. Det innebär att vi kan skapa en skola där form och funktion går hand i hand, betonade arkitekten Madeleine Nordenknekt. 

Uppstartsworkshop för projektstyrgrupp, konstruktörer och bygg- och anläggningspersonal

Den 23-24 november 2017 genomfördes en uppstartsworkshop för projektledningen och alla projektörer, konstruktörer och installatörer.

Syftet med den var att alla projektdeltagare skulle få möjlighet att lära känna varandra och skapa samsyn och förståelse för de övergripande målen med projektet och hur projektet ska drivas. 

Detaljritningar och bygghandlingar

I början av 2018 inleddes det så kallade systemhandlingsskedet. Det innebär att man bestämmer skolans konstruktions- och installationssystem. Detta gjordes tillsammans med de upphandlade underentreprenörerna.

När konstruktions- och installationssystemen hade fastställts startade arbetet med detaljritningar, som i sin tur ledde fram till färdiga bygghandlingar. Bygghandlingarna, som är de slutliga ritningarna som NCC byggt efter, färdigställdes i augusti 2018.

Hur fungerar då processen med att få fram alla handlingar?

Inom NCC finns något som kallas för projektstudio där representanter från NCC träffar beställare, arkitekter, konstruktörer och underentreprenörer med jämna mellanrum för att tillsammans lösa problem och samordna byggnadens tekniska installationer.

Till hjälp finns 3D-modeller samt VR-glasögon som även kommer vara viktiga hjälpmedel i produktionsskedet.

  • 3D-modeller är ett bra sätt för att bland annat visa byggnadens alla installationer i förhållande till varandra samt för att minimera krockar mellan byggnadens alla delar.
  • VR-glasögon är en typ av glasögon med skärm som visar en digital miljö av den nya skolan. När man rör på huvudet reagerar olika sensorer på rörelserna och glasögonen speglar sedan dessa rörelser i den digitala miljön. På detta sätt möjliggjordes rundvandring i skollokalerna redan innan byggarbetena startade.