Byggprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Byggnationen av Baggeboskolan inleddes hösten 2018 och avslutades våren 2020. Här kan du läsa om de olika skedena i byggprocessen.

Tibro kommun påbörjade arbetet med att dra ledningar för vatten, avlopp och i el till den blivande skolbyggnaden med omgivningar under sista veckan i maj 2018.

Den 11 juni startade de förberedande markarbetena inför byggnationen av Baggeboskolan. Byggområdet stängslades in och det schaktades bort jord för husgrunden och kommande asfalt- och plattbelagda ytor.

Arbete med bottenplattan hösten 2018

Arbetet med bottenplattan påbörjades i månadsskiftet september-oktober 2018. Första steget i det arbetet var att göra en form där sulan skulle gjutas. En sula är en kant av betong som ytterväggarna kommer att stå på. Parallellt med det arbetet lades ledningar för el, spillvatten och dagvatten under bottenplattan. Vidare förtillverkades armering till plintar, som sedan har gjutits på olika platser i grunden för att fånga upp lasten från de pelare som kommer att finnas i huset. 

När grundsulorna var färdiga isolerades hela bottenplattan med ett 30 cm tjockt lager av isolering. Därefter placerades täta slingor av golvvärmeslang ut över hela hela grunden, förutom i idrottshallen, en armeringsmatta lades på plattan och så omslöts allt med betong. Gjutningen av bottenplattan utfördes av betongföretaget Concrete under december månad.

Stomresning under januari-mars 2019

Parallellt med arbetet på byggarbetsplatsen togs tillverkningsritningar för skolans stomme, väggar och tak  fram. Stommen, som består av stål och betong, tillverkades och monterades av det lettiska företaget UPB. Stomresningen påbörjades måndagen den 14 januari 2019. 

Arbetet utfördes i tre etapper och innefattade uppsättning av stålpelare, stomstabiliserande trapphusväggar, stålbalkar och betongbjälklag. Det var färdigt i månadsskiftet mars-april.

Montering av ytterväggar under mars-maj 2019

Monteringen av icke-bärande ytterväggar, som tillverkats av det estniska företaget KMT, inleddes i mars och var klar i månadsskiftet april-maj 2019. Väggarna, som nu fått ett ytskikt av tegel, levererades med inmonterade fönster.

Tak- och väggmontering och fasadmurning i maj och juni 2019

Monteringen av skolans tak ägde rum i maj. Taket, som består av en bärande stålbalja, träreglar, plywoodskivor och isolering, lyftes på plats med kran. Ovanpå de bärande takkonstruktionerna lades en takduk som fungerar som ytskikt. Takmontaget utfördes av personal från företaget Lett-tak.

I maj startade även arbetet med innerväggarna. Det utfördes av företaget Europol1. Innerväggarna byggdes med en stålregelstomme i mitten och träfiberskivor och gipsskivor på vardera sidan om den. Innerväggarna sattes upp i två steg för att elektriker och rörinstallatören skulle kunna utföra sina installationer på ett så smidigt sätt som möjligt.

Murningen av skolans tegelfasad inleddes under juni månad, liksom monteringen av VVS- och ventilationsutrustning och anläggningen av gräsytorna på skolgården. 

Invändigt arbete med golv, väggar och tak och installationer hela hösten 2019

Under september 2019 började Magnusson Måleri måla skolan invändigt, samtidigt som monteringen av innerväggar och VVS- och ventilationsutrustning samt andra tekniska installationer fortsatte. Innerväggarna blev klara strax före jul.

Det arbetades intensivt med väggarna runt skolans ljusgård, som är extra tjocka, för att det ska kunna pågå aktiviteter i ljusgården utan att det hörs in i hemvisterna. När det är klart kommer stora delar av ljusgårdsväggarna vara täckta av spaltpanel.

I oktober påbörjades monteringen av undertak och arbetet med att lägga golv och i november började skåpssnickerier som bänk- och väggskåp att sättas upp. 

Färdig tegelfasad och ribbeklädd sporthall i november 2019

Arbetet med Baggeboskolans fasad fortsatte under hösten. Murningen av den ljusbeiga tegelfasaden var klar i mitten av november. 

NCC påbörjade monteringen av träribborna på sporthallens fasad under sista veckan i september, ett arbetsmoment som var klart i november. Det är ett precisionsarbete där varje ribba har sin speciella plats eftersom fasaden är tvådelad i olika nivåer med en tydlig gräns mellan den övre och den nedre delen. I månadsskiftet oktober-november skruvades träribbor med texten Baggebo upp på hallen och i november kläddes även väggarna vid skolans övriga entréer med träribbor.

Läktarstomme och spaltpanel i idrottshallen i november 2019

I mitten av oktober började läktaren i idrottshallen byggas samtidigt som den invändiga spaltpanelen började sättas upp. Stommen till läktaren färdigställdes under november och ett utrymme för högtalarbasar iordningställdes. 

Asfalterad bussangöring, planteringar och lekredskap hösten 2019

Skolgården och övriga ytor runt skolbyggnaden började ta form på allvar under hösten 2019. Bussangöringsytan asfalterades under september månad. NCC:s markavdelning började montera lekutrustning på den vidsträckta skolgården och en hockeyrink anlades, liksom planteringsytor med kantstöd och yttre belysning. I början av december planterades hälften av träden på skoltomten. 

Invändiga monterings- och installationsarbeten i januari-mars 2020

Inomhus har det arbetats för fullt med skåpssnickerier som bänk- och väggskåp, målning, mattläggning, plattsättning, undertaksmontering, montering av dörr- och glaspartikarmar och golvlister samt kakling och installation av WC-stolar och handfat i toaletterna under vintermånaderna.

Baggeboskolans kök installerades under februari och mars. Köket på Baggeboskolan har utformats på ett sätt som gör det lättarbetat utifrån de krav som ställs på hygien och antalet portioner som ska lagas i det varje vardag. Det finns rejäla ytor för personalen och gott om plats för att servera flera rätter.

Skolans hiss har monterats och elentreprenören har gjort de sista installationerna inuti väggar och på de färdiga väggarna samt monterat armaturer i undertaksplattorna. De invändiga arbetena väntas färdigställas i april.

Lek- och sporthallsutrustning och skolgårdsarbete våren 2020

Arbetet med att göra i ordning skolgården fortsatte under hela det första halvåret av 2020. I februari arbetade fem markarbetare och två maskinförare för fullt med skolgården. Lekutrustning  monterades upp och det lades plattor framför skolans huvudentré. 

Under april färdigställdes sporthallsgolvet och resultattavlor och gymnastikutrustning monterades i sporthallen. Lastbryggan, som använts för att transportera material till och från plan 2, togs bort vilket gjorde att de sista utvändiga metallpartierna på skolbyggnaden kunde monteras.

Besiktning i maj och möblering i juni-augusti 2020

Under maj månad genomfördes en samordnad provning av alla tekniska installationer i Baggeboskolan och skolbyggnaden besiktigades. Därefter påbörjades möbleringen av den nya skolan. De nya möblerna levererades under första delen av juni och möbleringen av lokalerna startade den 15 juni. Det är fem kommunanställda som ansvarat för möbleringen av skolan. Större delen av de nya möblerna har köpts in från lokala möbeltillverkare i Tibro.

Skolgårdsarbete, solceller och parkering sommaren 2020

Merparten av byggbodarna och containrarna som använts under byggtiden togs bort under första veckan i juni. Den 8 juni påbörjades arbetet med att rama in skolans parkering med kantsten av granit. Därefter justerades höjderna på parkeringsytan och parkeringen asfalterades. 

I månadsskiftet juni-juli målades alla linjer på parkeringen, basketplanen och skolans löparbana. Arbetet med att montera gummiasfalt som fallskydd på lekytorna avslutades, liksom arbetet med skolgårdens båda trädäck. På det ena trädäcket har det byggts en lång bänk i vinkel, som både kan användas vid lek och framtida skolfotograferingar. Det sattes även upp trästaket runt skolans planteringar för att växterna ska få en chans att växa till sig. Dessa staket ska tas bort om ett par år. 

Under sommaren 2020 färdigställdes skolans uteklassrum och en samlingsplats med bänkar och grillplats framför det. Ytterligare en hinderbana byggdes och en solcellsanläggning med cirka 700 solceller monterades upp på skolans vidsträckta, låglutande tak. 

Byggprocessen har letts av en platschef från NCC med stöd av en byggledare från Tibro kommun. Som mest har ett 50-tal personer arbetat samtidigt på skolan.

Baggeboskolan togs i bruk den 17 augusti och invigdes officiellt den 20 augusti 2020.