Kraftsamling för att hjälpa barn och vårdnadshavare

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

5 december 2023

Barnomsorg och utbildning, Omsorg och stöd, Häggetorpsskolan, Ransbergs skola, Baggeboskolan, Ung i Tibro, Fågelvikskolan

Tibro kommun och Närhälsan har under hösten bildat en gemensam grupp, SAMBU-teamet, för att förbättra möjligheterna att ge stöd och förebygga problem där barn och unga är inblandade. En viktig uppgift för SAMBU-teamet är att informera vårdnadshavare om vad det finns för möjligheter att få hjälp och se till att de insatser som erbjuds samordnas.

SAMBU är en förkortning som står för Samverkan för barn och unga. Arbetsmodellen är enkel. Alla tjänstepersoner inom Tibro kommun och vårdcentralerna i Tibro som har kunskap om hur barn och familjer kan få stöd och hjälp samarbetar. Det är ett samarbete som nu sker mer ingående än tidigare.

Tidigt stöd erbjuds

SAMBU-teamets uppdrag är att underlätta vardagen för barn och unga som bedöms behöva olika typer av stöd och hjälp för att kunna utvecklas och må bra. En bärande idé med satsningen är att det ska vara en väg in till alla de resurser som finns i Tibro för barn och unga.

Vi vill få en tidig kontakt med vårdnadshavare och familjer när det finns tecken på att ett barn eller en ungdom har det tufft på något sätt, säger Maria Lundin, som är rektor och en av samordnarna i teamet.På det sättet kan vi sätta in resurser i ett tidigt skede och förhoppningsvis motverka mer omfattande problem längre fram.

Viktigt föräldrasamtycke

SAMBU-teamet består av representanter från flera kommunala verksamheter och Tibros vårdcentraler. De träffas varannan vecka för att jobba tillsammans med aktuella barn- och ungdomsärenden. 

För att ett ärende ska kunna lyftas i SAMBU-teamet krävs samtycke från det berörda barnets eller ungdomens vårdnadshavare. Om någon tjänsteperson i teamet ser att det går att göra mer för att hjälpa till så ska vårdnadshavarna få information om möjligheterna.

Hur många som blir inblandade i ett ärende beror på vad som behöver göras. Engagerade verksamheter är en grundskolerektor, tjänstepersoner från individ- och familjeomsorgen, en representant för Familjecentralen, kommunens fältassistenter, en kurator på ungdomsmottagningen, en representant för elevhälsan, representanter för Närhälsan och Hälsocentralen samt en arbetsterapeut från rehabiliteringsverksamheten.

Erbjudande om stöd – inte tvång

Vår inriktning är att vi ska kunna göra allt vi kan för att främja barns och ungas hälsa och utveckling och för att det ska vara möjligt behöver vi vårdnadshavarnas samtycke. Att man ger sitt samtycke innebär inte att man som vårdnadshavare tvingas ta emot det stöd som erbjuds. Det är ett erbjudande om stöd, inte en tvångsåtgärd, betonar Maria Lundin.