Tibro kommuns ekonomi

Tibro kommun omsätter cirka 800 mnkr. Intäkterna består huvudsakligen av skatteintäkter och statsbidrag. Den kommunala skattesatsen i Tibro är 21,21 %. Kommunens verksamheter är personalintensiva och cirka 65 % av kommunens kostnader är personalkostnader.

Tibro kommun har en stark ekonomisk ställning dels baserat på starka resultat under den senaste 20-årsperioden och dels på att investeringsnivån under samma period varit relativt låg.

Tibro kommun, liksom hela kommunsektorn, står inför den ekonomiska utmaningen att hantera höga investeringsnivåer samtidigt som behoven av kommunens tjänster väntas öka. Det sistnämnda är en följd av befolkningsutvecklingen och att andelen äldre och yngre ökar i förhållande till befolkningen i yrkesverksam ålder.

I Tibro pågår flera investeringsprojekt och det största är byggnationen av en ny F-6-skola vid Baggebo. Skolan ska stå klar till höstterminen 2020 och är budgeterad till 227 mnkr.

Kommunens ekonomistyrningsprocesser gällande budget, uppföljningar (prognoser) och redovisning beskrivs under sidorna Budget samt Årsredovisning och uppföljning.