Vad är syftet med en översiktsplan?

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Översiktsplan

En översiktsplan är ett viktigt dokument, som ska fungera som en vision och vägledning för hur kommunen ska utvecklas med fokus på planeringen av framtida mark- och vattenanvändning.

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell kommunövergipande översiktsplan, som beskriver kommunens tankar om den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Översiktsplanen är ett strategisk dokument som redovisar kommunens visioner samt viljeriktning inom den fysiska planeringen, det vill säga vilka riktlinjer kommunen har för mark- och vattenanvändningen samt bebyggelsestrukturen inför framtiden. Planen ska också visa hur kommunen ska tillgodose olika riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Översiktsplanen är ett viktigt planinstrument och fungerar som ett samlat beslutsunderlag vid upprättande av detaljplaner eller områdesbestämmelser. Den kan även vara vägledande vid bygglovsgivning.

Under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning om den gällande översiktsplanen fortfarande är aktuell eller om den behöver fördjupas.