Den antagna översiktsplanen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Den 25 oktober 2021 antogs Tibro kommuns nya översiktsplan av kommunfullmäktige. Här finns länkar till den nu antagna digitala översiktsplanen, till samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet, där alla inkomna yttranden finns samlade samt till sammanställningarna av resultatet av den digitala enkät och det öppna dialogmötet som genomfördes under våren 2020.

Översiktsplanen är ett strategisk dokument som redovisar kommunens visioner samt viljeriktning inom den fysiska planeringen, det vill säga vilka riktlinjer kommunen har för mark- och vattenanvändningen samt bebyggelsestrukturen inför framtiden. Planen ska också visa hur kommunen ska tillgodose olika riksintressen och miljökvalitetsnormer. Här kan du ta del av innehållet i den antagna översiktsplanen digitalt och som pdf-fil.

Ta del av alla inkomna idéer och synpunkter

En översiktsplan ska tas fram i samråd med kommuninvånare, myndigheter, grannkommuner och företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper som är verksamma inom kommunen.

Samrådsprocessen för Tibros nya översiktsplan ägde rum hösten 2020 och granskningsprocessen under 2021. Kommunen har samlat alla inkomna yttranden från samrådsskedet i en Samrådsredogörelse och från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Här finns länkar till dessa sammanställningar:

Under våren 2020 genomfördes ett välbesökt, öppet dialogmöte på Inredia och en digital enkät som besvarades av cirka 350 personer. Här kan du ta del av de synpunkter och idéer som framkom i dessa båda forum: