Samråd hösten 2020

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

En översiktsplan ska tas fram i samråd med kommuninvånare, myndigheter, grannkommuner och företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper som är verksamma inom kommunen. Samrådsprocessen för Tibros nya översiktsplan ägde rum den 7 september-16 november 2020. Då arrangerades både fysiska och digitala samrådsmöten och drop-in-samtal.

Enligt plan- och bygglagen är en kommun skyldig att göra sitt färdiga förslag till översiktsplan tillgängligt för synpunkter. Det ska, enligt lagen, finnas med en miljökonsekvensbeskrivning i planförslaget.

När kommunen har upprättat ett förslag till översiktsplan ska det samrådas med Länsstyrelsen och berörda kommuner och regionala organ som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och planering av transportinfrastruktur.

Kommuninvånarna och andra aktörer som är verksamma i kommunen eller som berörs av förslaget ska också ges tillfälle att delta i samrådet.  

Fysiska och digitala samrådsmöten

Under samrådsperioden arrangerades två fysiska samrådsmöten, ett i Forum den 30/9 och ett i Ransbergs skola den 7/10 2020.

Kommunens stadsarkitekt Leif Ahnland och plan- och byggchefen Katarina Kjellberg fanns tillgängliga för drop-in-samtal i samhällsbyggnadsförvaltningens husvagn på Lilla Torget den 25/9 och den  2/10 2020.

Måndagen den 19/10 arrangerades ett digitalt samrådsmöte. 

Samrådsredogörelse

Kommunen ska enligt lag redovisa alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Det gäller både skriftliga synpunkter och synpunkter som förs fram vid möten, diskussioner eller via sociala medier. Särskilt fokus sätts på att synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen ska behandlas i samrådsredogörelsen.

Av samrådsredogörelsen ska det framgå i vilken utsträckning synpunkterna tillgodoses i planförslaget. Särskild vikt ska läggas vid att tydliggöra vilka synpunkter som inte har kunnat beaktas i planförslaget och skälen till detta. 

Samrådsskedet för Tibro kommuns översiktsplan avslutades hösten 2020. Därefter bearbetades planen, alla synpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse och ett nytt planförslag läggs ut för granskning.

Alla synpunkter som framkom under samrådsskedet är sammanställda och bemötta i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kan läsas här:

Här kan du se samrådsversionen av Tibro översiktsplan som ställdes ut hösten 2020.