Så arbetade Tibro kommun med översiktsplanen 2019

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Arbetet med Tibros nya översiktsplan inleddes 2019. Formerna för hur projektet skulle bedrivas fastställdes under våren och därefter arrangerades flera workshops för projektgruppen som leder arbetet och för politiker och referenspersoner från alla kommunala förvaltningar, de kommunala bolagen och kommunalförbunden som Tibro kommun är en del av.

Under våren etablerades en projektgrupp med uppdraget att leda arbetet med översiktsplanen och en styrgrupp bestående av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och byggnads- och trafiknämndens arbetsutskott samt kommunchefen Kristina Lundgren. 

I projektgruppen ingår chefen för kommunens plan- och byggavdelning Katarina Kjellberg, stadsarkitekten Leif Ahnland, samhällsbyggnadschefen Gunnar Carlsson, kommunstrateg Emma Lindblad och stadsbyggnadsforskaren Nils Björling från Chalmers Arkitekturskola.

En projektplan fastställdes.

Kartläggning av behov och resurser

Under hösten gjordes en bred kartläggning av de behov och resurser som finns i Tibro. Dels arrangerades två workshops med politiker och referenspersoner från alla kommunala verksamheter, dels genomförde en grupp masterstudenter från Chalmers Arkitekturskola en analys av Tibros styrkor och svagheter inom ramen för kursen Masterstudies in architecture and planning beyond sustainability.

Den första workshopen ägde rum på Inredia den 25 oktober. Då träffades projektgruppen och chefer och nyckelpersoner från Tibro kommuns förvaltningar, kommunala bolag och kommunalförbunden Avfallshantering Östra Skaraborg, Miljösamverkan Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Östra Skaraborg för att identifiera de utmaningar som verksamheterna står inför och för att diskutera möjliga lösningar tillsammans.

Vägval diskuterades 

Vid den andra workshopen, som genomfördes på Inredia den 12 november, presenterade projektgruppen en så kallad SWOT-analys för ledande politiker och tjänstepersoner. Därefter belystes möjliga vägval i grupparbeten och diskussioner.  En SWOT-analys är ett  planeringshjälpmedel där man kartlägger styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kommer eller kan komma att påverka framtiden på olika sätt.

Med resultatet av workshoparna som grund tog projektgruppen fram ett planprogram.