Byggprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Byggnationen av den nya skolan i Ransberg inleddes i mitten av april 2022. Skolan kommer att tas i bruk vid vårterminsstarten 2024. Här kan du läsa om de olika skedena i byggprocessen.

Asplunds Bygg, som är totalentreprenör för byggnationen av Ransbergs skola, påbörjade detaljplaneringen av byggprojektet i mitten av februari 2022. Under den fasen utvecklades arkitektens ritningar och kompletterades med bland annat konstruktionsritningar och ritningar över tekniska installationer som el, ventilation, vatten och avlopp. 

Schaktning för husgrund och VA i april 

I mitten av april startade de förberedande markarbetena inför skolbyggnationen. Byggområdet stängslades in, det schaktades bort jord för husgrunden och för vatten- och avloppsledningar.  

Arbetet med att dra vatten- och avloppsledningar till skolbyggnaden, så kallad yttre VA, har påbörjats och en asfalterad byggväg har anlagts på byggområdet i direkt anslutning till Örlenvägen, för att underlätta hanteringen av maskiner på området. Här kommer sedan parkering och angöringsytor att anläggas.

Grunden lagd för idrottshallen i maj

I början av maj inleddes arbetet med bottenplattan för idrottshallen. Först grusades området upp och kantelement lades på plats för att skapa en ram runt grunden. Sedan försågs bottenplattan med ett 30 cm tjockt lager av isolering och en armeringsmatta. Gjutningen av betongplattan genomfördes tisdagen den 24 maj.  

Parallellt med grundläggningen av idrottshallen drogs arbetet med att lägga ner ledningar för el, vatten- och avlopp under den blivande skolbyggnaden igång.

Gjutning av bottenplattan för skolan i juni-juli

Under juni och juli 2022 göts bottenplattan i den norra, lägst belägna delen av skolan, sektion A, och de stödjande väggarna till den nya skolan i Ransberg.

I den här delen av skolan kommer det bland annat att bli omklädningsrum, kök och restaurang, en studio och en verkstad och den fina entrén och en bred trappa, en gradäng, som leder upp till plan 2.

Gjutning av stödväggar i juni-augusti

Eftersom Ransbergs skola är en suterängbyggnad ställer det lite speciella krav på grundarbetet. För att huset ska kunna byggas i två våningar och i två olika höjder gjuts betongväggar som är mellan 1 och 5 meter höga på tre sidor av idrottshallen och i bakkanten av första våningen av skolhuset för att hålla emot trycket från den omgivande marken. På baksidan av dessa väggar gjuts så kallade kontreforer, som är en ytterligare förstärkning för att väggarna ska klara av marktrycket.

Arbetet med de stödjande, södra väggarna till idrottshallen påbörjades i juni. I början av juli började den första delen av väggen mellan sektion A och sektion C, som är byggnadens sutterängvåning, att gjutas. I augusti göts de två kvarvarande sektionerna av den stödjande väggen mellan sektion A och C samt gjutningen av bottenplattan för matsalen och köket, sektion A3 som ligger närmast Örlenvägen. 

Uppsättning av yttertak och ytterväggar

Under september och oktober sattes stålbjälkarna till skolans stomme upp, liksom det prefabricerade betongbjälklaget som utgör golvet till den övre våningen. Under samma tid tillverkades en av skolans trappor, trappan som leder upp till andra plan från idrottshallen.

I början av oktober började yttertaket monteras, ett arbete som var färdigt i slutet av oktober. Under den kommande månaden ligger fokuset på att få alla ytterväggar på plats.