Dialog- och informationsmöten våren 2020

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Lansdsbygdslunch i Ingemar Häljestams brandbilssamlingar vid Stenåsens Kött & Svets

Våren 2020 arrangerades informations- och dialogmöten för intresserade invånare och företrädare för det lokala förenings- och näringslivet. Resultatet av dessa möten påverkar inriktningen på både översiktsplanen och kommunens nya vision, som kommunfullmäktige fattade beslut om den 26 oktober 2020.

Att ha en aktiv dialog med dem som bor och verkar i Tibro är en uttalad målsättning i projektplanen för arbetet med översiktsplanen. Tibro kommuns politiker och ansvariga tjänstepersoner eftersträvar ett så brett engagemang som möjligt från både intresserade Tibrobor och företrädare för företag, föreningar och andra aktörer som är verksamma i kommunen. 

Därför anordnades det både informations- och dialogmöten som var riktade till intresseorganisationer och specifika målgrupper och informations- och dialogmöten som var öppna för allmänheten under våren 2020. 

Näringslivsdialog den 18 februari

Tisdagen den 18 februari kl. 14-16 bjöd Tillväxt Tibro och kommunens planavdelning in företagare och andra aktörer inom näringslivet i Tibro till ett dialogmöte om översiktsplanen på Inredia. Syftet med mötet var att få in synpunkter från näringslivet på hur Tibro ska utvecklas och den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Mötet ledde till många bra diskussioner och samtal och dialogen kommer att fortsätta under hela arbetet med översiktsplanen eftersom det är viktigt att vara samstämda kring planerna framåt, så att rätt investeringar kan göras på rätt platser. 

Prat om översiktsplanen i Gallerian den 21-22 februari

Fredagen den 21 februari och lördagen den 22 februari fanns Tibropolitiker och personal från Tibro kommuns samhällsbyggnadskontor på plats i Gallerian för att svara på frågor om översiktsplanen och diskutera framtidsfrågor med intresserade Tibrobor. 

Glädjande nog var det många som passade på att tycka till om och diskutera Tibros framtid på olika sätt under de här dagarna. En hel del besökare svarade också på den framtidsenkät, som finns tillgänglig på tibro.se under perioden 15 februari-15 mars.

Öppet framtidsforum för visionen och översiktsplanen

Den 11 mars anordnades ett öppet forum om Tibros framtid på Inredia dit alla som ville var välkomna. Ett 70-tal intresserade kom till dialogkvällen om Tibros framtid. En bra blandning av yngre, äldre och barn hade hörsammat inbjudan. 

Med stort engagemang samtalade deltagarna om Tibros styrkor och möjligheter och vad det ger Tibro för möjligheter för framtiden. Samverkan, närhet och engagemang lyftes fram som styrkor för Tibro, vilket också skapar bra förutsättningar för framtiden. Samtal fördes också om vägval kring samhällsplaneringen och grupperna fick prioritera mellan olika förslag och alternativ.

Påverkar inriktningen på vision och översiktsplan

Resultatet av informations- och dialogmötena har påverkat inriktningen på både den nya visionen, som kommunfullmäktige fattade beslut om den 26 oktober 2020, och översiktsplanen som håller på att arbetas fram. 

Framtidsdialogen leddes av konsultföretaget Preera som har mångårig erfarenhet av att leda dialogmöten och stötta företag och offentliga organisationer i förändringsprocesser. Preera har därefter gjort en sammanställning av resultatet av framtidsdialogen.