Ruderskogen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

I Tibro kommun finns ett statligt naturreservat, Ruderskogen. Det är en skyddsvärd, kalkrik sumpskog som ligger 2,5 kilometer norr om Kyrkefalla kyrka.

Både staten och kommunen kan bilda naturreservat i syfte att skydda, bevara eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddade eller hotade arter. Naturreservat kan bildas för något eller flera av följande syften: 

  • Bevara biologisk mångfald
  • Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
  • Tillgodose behov av friluftsområden
  • Skydda, återställa eller skapa värdefulla naturmiljöer
  • Skydda, återställa eller skapa livsmiljöer för skyddsvärda arter

I Tibro kommun finns inget kommunalt naturreservat men det finns ett statligt, Ruderskogen. Ruderskogen är en drygt 32 hektar stor kalkpåverkad sumpskog, som ligger cirka 2,5 km sydöst om Kyrkefalla kyrka.

Kalkrik sumpskog

Sumpskogen är mycket säregen med sin kalkkrävande flora mitt i den annars kalkfattiga Tibrotrakten. Det kalkrika källvattnet som sipprar upp i området är orsaken till detta märkliga fenomen. Det finns en rik förekomst av nedfallna träd, så kallad död ved och lågor, av varierande grovlek och i olika nedbrytningsstadier. I naturreservatet finns ett värdefullt och rikt växt- och djurliv som trivs i kalkrika marker. 

Bevara unik naturmiljö

Syftet med Ruderskogens naturreservat är att bevara och utveckla en naturvetenskapligt värdefull sumpskog samt att bevara en god livsmiljö för växter och djur som trivs i den här typen av miljö. Syftet ska uppnås genom att skogen lämnas till fri utveckling, det vill säga utan skötselinsatser.