Trottoarpratare

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kommunen är vårt gemensamma utrymme där alla ska kunna vistas och trivas och nästan alla platser där allmänheten rör sig räknas som allmän plats. Om någon vill använda allmän plats för något annat är vad den är avsedd för behövs tillstånd från polisen samt den som förvaltar marken.

Villkor

För att få nyttja allmän plats för uppställning av reklamskyltar/trottoarpratare, varuställ, serveringsmöbler eller andra anordningar krävs tillstånd av polismyndigheten. Information och ansökningsblankett finns på polisens hemsida.

Ansökan om tillstånd görs hos Polisen som inhämtar yttrande från kommunen. Polisen kan inte bevilja tillstånd om kommunen avstyrker ansökan.

Endast en trottoarpratare mer verksamhet/butik får sättas upp och då endast under verksamhetens öppethållande.

Tillståndet får inte övarlåtas till någon annan.

Placering och utformning

Trottoarpratare, varuställ, serveringsmöbler och andra liknande anordningar ska vara placerade i anslutning till verksamheten, de får endast placeras på plats anvisad av kommunen. I bedömningen av vilken plats som är lämplig tar kommunen hänsyn till att anordningen inte utgör trafikfara, skymmer fordonstrafik, hindrar framkomligheten för rörelsehindrade och synskadade eller utgör en olycksrisk.