Beslut om rondell och gång- och cykelvägstunnel vid nya skolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

30 oktober 2017

Den 30 oktober beslutade kommunfullmäktige att en rondell och en gång- och cykelvägstunnel ska byggas i korsningen Fågelviksleden-Hörnebovägen vid den planerade F-6-skolan.

När beslutet om att bygga en ny F-6-skola vid Baggebolet fattades, stod det klart att det fanns ett behov av att göra en översyn av trafiksituationen i området. Korsningen Fågelviksleden-Hörnebovägen identifierades som en trafikplats som skulle behöva byggas om för att uppnå en bättre trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter och för att hantera ett ökat flöde av biltrafik.

Flera förslag på trafiklösningar har presenterats

En analys av korsningen har genomförts av företaget Ramböll på uppdrag av Tibro kommun och sex förslag på möjliga lösningar har tagits fram med fokus på funktion och säkerhet för gång-, cykel- och biltrafik och stadsmiljö. 

Förslagen presenterades för Trafikverket den 21 september och då bedömdes en rondell med en gång- och cykeltunnel vara det bästa alternativet. En trafiklösning som är kostnadsberäknad till 14 miljoner kronor.

Enigt kommunfullmäktigebeslut

När ärendet togs upp till behandling på kommunstyrelsens möte den 17 oktober valde samtliga ledamöter att förorda den föreslagna rondellösningen, vilket även byggnads- och trafiknämnden och samhällsbyggnadsnämnden gjort tidigare. Även det slutliga beslutet i kommunfullmäktige den 30 oktober var enigt.

Kommunfullmäktige beslutade att:

  • en rondell och gång- och cykelvägstunnel ska byggas i korsningen Fågelviksleden och Hörnebovägen
  • trafiklösningen ska vara färdig senast vid skolstarten hösten 2020
  • att kostnaderna för byggnationen, 14 miljoner kronor, ska inarbetas i kommunens investeringsbudget för 2018-2020

- Vi anser att det här är den bästa lösningen för Tibro på sikt. Dels är det här en av de mest olycksdrabbade korsningarna i kommunen, dels handlar det om att knyta ihop Hörnebo och Tibro på ett bra sätt. Vi behöver ta ansvar för att trafikmiljön vid den nya skolan blir så säker och väl fungerande som möjligt. Det här är en säker och bra lösning som håller för en lång tid framöver, betonar kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S).