2 av 11 alternativa placeringar för Tibros nya F-6-skola utreds vidare

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

10 februari 2017

Totalt 11 föreslagna placeringar har utvärderats i processen med att fastställa placeringen av den nya F-6 skolan som ska ersätta Smulebergsskolan. Nu ska två av dem utredas närmare.

Totalt 11 föreslagna placeringar har utvärderats i processen med att fastställa placeringen av den nya F-6 skolan som ska ersätta Smulebergsskolan. Nu ska två av dem utredas närmare.

Projektgruppen, som ansvarar för planeringen av den nya skolan, har gjort utvärderingen av de 11 placeringsförslagen som har kommit in tillsammans med kommunens stadsarkitekt. Under arbetet har synpunkter inhämtats från bland andra samhällsbyggnads- och barn- och utbildningsförvaltningen, Tibros rektorer, fackliga representanter och allmänheten. 

Politiska beslut som grund för utvärderingen

Grunden för arbetsgruppens utvärdering har varit:

  • kommunfullmäktiges beslut om att den första av två planerade F-6 skolor ska byggas
  • projektbeställningen som preciserar att skola 1 ska vara en F-6 skola för cirka 470 elever med särskola och fullstor idrottshall. 

Utvärdering i två steg

De 11 förslag på placering som inkommit har utvärderats i två steg:

  • I det första steget har arbetsgruppen tittat på vad som är beslutat om den nya skolan, d v s. om placeringen är lämplig utifrån perspektivet att skolan ska ersätta Smulebergsskolan. Det är en bärande tanke hos politikerna att man vill få en bra geografisk spridning av skolorna inom Tibro. I den här delen av utvärderingen gjordes även en bedömning av om de föreslagna tomterna har en storlek och form som gör det möjligt att bygga en skola där.

Efter det första steget återstod tre placeringsalternativ: B-fotbollsplanen på Sportparksområdet (3), Baggebolet vid Fågelviksleden och Hörnebovägen (4) och Fågelviksskogen i direkt anslutning till Fågelviksgymnasiet och Sporthallen (8).  

Resultat av steg 2 av utvärderingen av platser för Tibros första nya F-6-skola
Placeringsalternativ Fördelar Nackdelar
Placering 3.
Fågelvik
B-fotbollsplanen
Placeringen möjliggör viss samordning av lokaler och framtida verksamheter i Fågelviksgymnasiet. Kan eventuellt möjliggöra tankarna om ”Arena Fågelvik”.
 
Har som nackdel att tomten är något ”trång”, vilket kan medföra att byggnaden kommer nära befintliga bostäder. Det finns det risk för ökad trafik i närliggande bostadsområden.
Placering 4. Baggebolet Har som fördel att den har en stor tomt med goda möjligheter till expansion. Den ökade trafiken som skolan medför kommer inte att påverka några befintliga bostäder nämnvärt. Vidare ligger den i direkt anslutning till framtida planerade bostadsområden. Har som nackdel att den inte ger några samordningsvinster med befintliga verksamheter.
Placering 8. Fågelviksskogen Den direkta anslutningen till Fågelviksgymnasiet, sporthallar, actionpark med mera möjliggör samordning av befintliga lokaler och framtida verksamheter. Vidare möjliggör den tankarna om ”Arena Fågelvik”. Har som nackdel att det finns risk för ökad trafik i närliggande bostadsområden.


I steg två utvärderades de tre kvarvarande alternativen utifrån en rad olika faktorer såsom tillgänglighet och trafiksäkerhet, utemiljö och närhet till andra verksamheter samt tekniska förutsättningar på tomten.

Alternativ 3 utreds inte vidare

Utvärderingen visar att det går att skapa bra tillgänglighet och trafiksäkerhet på de tre föreslagna platserna. Vidare är det inga större skillnader vad gäller markförutsättningar och teknisk försörjning, det vill säga anslutning till vatten, avlopp och fjärrvärme. Skillnaderna ligger framförallt i möjligheterna till samordning med befintliga verksamheter, storleken på tomterna samt påverkan på omgivningen i form av ökad trafik. 

Efter steg två i utvärderingen har projektgruppen beslutat att avfärda placeringsalternativ 3 och göra fördjupade utredningar av alternativ 4 och 8. Beslutet fattades i dialog med representanter för samtliga politiska partier. 

Projektgruppen kommer nu att genomföra en trafikanalys med åtgärdsförslag samt titta närmare på vilka samordningsvinster som finns och vilka möjliga besparingar dessa samordningsvinster kan ge. 

Slutlig placering fastställs i vår

Det slutgiltiga beslutet om placering kommer att tas under april-maj. Därefter följer en detaljplaneprocess som planeras vara klar i slutet av 2017.