Blanketter

Blanketter som används av personal i förvaltningens verksamhet.

Om det finns behov av blanketter som inte finns med i listan. Skicka ett underlag till BUN@tibro.se

Administration

Beslut om utlämnande av allmän handling (helt eller delvis sekretess) 2018/037
Beslut att inte lämna ut handling eftersom den inte är allmän 2018/038
Fullmakt att öppna post 2018/033
Försäkran om sekretess 2018/042
Gallringsprotokoll på utförd gallring 2018/039-01
Leveransreversal till kommunarkivet 2018/036-01

Gemensamt personal

Aktuella kontaktuppgifter - personal deltagare 2018/009
Anmälan kränkande behandling 2019/056-02
Avdrag för pedagogiska måltider samt kaffe/te 2020/120-01
Bokning av extraturer för buss 2020/110
Handledarlön inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  2018/030
Medgivande om att få åka med personal i bil 2020/123
Tolkbeställning 2020/125
Utvärdering av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 2021/137
Utvärdering förskollärares introduktionsår 2021/138


Rektor/Chef

Ansökan om bidrag utöver barn-/elevpeng 2020-128
Orosanmälan - enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 2018/050
Utredning av kränkande behandling 2019/097-01
Uppgifter för upprättande av anställningsavtal 2020/127
Blankett behovsprövning inköp
Blankett behovsprövning anställning-rekrytering


Beslut om
Anpassad studiegång 2018/017-02
Anpassad studiegång ämnesområden 2020/113
Ansökan och beslut om uppflyttning till högre årskurs 2018/052
Avsluta åtgärdsprogram 2019/066
Avstängning av elev i grundskolan 2018/035
Avstängning från de frivilliga skolformerna 2018/034
Ej flytta elev till högre årskurs 2018/054
Ej upprätta åtgärdsprogram 2018/018
Skriftlig varning 2018/048
Svenska som andra språk 2018/046
Utbildning i särskild undervisningsgrupp 2018/015-01
Utfärdande av terminsbetyg 2020/129
Åtgärdsprogram för elev som är i behov av särskilt stöd 2019/065-01
Ändring av betyg 2018/041

Delegeringsbeslut om
Avstängning från plats i förskola eller fritidshem 2018/027
Barnomsorgsplacering pga särskilda skäl 2019/083-02
Beslut om behörighet och mottagande till Introduktionsprogram (IM)2020/124
Inackorderingstillägg 2019/106
Placering vid skolenhet 2019/059-01
Rätt att slutföra skolgången 2019/051
Senare upphörande av skolplikt 2018/053
Skolpliktens tidigare upphörande 2019/062
Tilläggsbelopp 2019/090
Undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats 2018/040
Utbildning i grundsärskola 2018/016-01

Förskola

Aktuella kontaktuppgifter - barn 2018/008
Anmälan sommaromsorg 2019/087
Ansökan om byte av förskola 2019/057
Handlingsplan barnärende förskola 2019/076-01
Individdokumentation - förskolan 2020/107-01
Kartläggning individnivå förskola 2018/032-01
Riskanalys för verksamhet aktivitet utanför förskolan 2019/096
Samtycke om publicering av bilder, filmer och ljudupptagningar 2018/001
Schema kontrakt förskolan 2018/013
Återtagande av samtycke om publicering av bilder, filmer och ljudupptagningar 2018/014
Ärendeblankett Barnteamet 2018/029-01
Överlämningsdokument förskolan 2019/075-01

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och IM

Aktuella kontaktuppgifter - elev 2018/008
Anmälan sommaromsorg 2019/087
Ansökan om ledighet för elev 2018/012
Ansvarsförbindelse dator Introduktionsprogrammet 2019/092
Ansvarförbindelse Grundskola F-6 surfplatta och dator 2019/099
Ansvarförbindelse Grundskola 7-9 surfplatta och dator 2019/100
Ansvarsförbindelse elevskåp 2020/121
Dokumentation av disciplinär åtgärd i grundskolan 2019/073
Identifiering av behov av stödinsatser grundskola 2019/067
Identifiering av behov av stödinsatser grundsärskola 2019/068
Inflyttning av elev 2018/005-04
Kallelse till inskrivningssamtal - Introduktionsprogram 2021/143
Kontrakt vistelsetid fritidshem 2019/082
Kontrakt Schema fritidshem 2021/031
Pedagogisk utredningsmall grundskola F-5 2019/061
Pedagogisk utredningsmall grundskola åk 6-9 2019/060
Riskanalys för verksamhet aktivitet utanför grundskolan och fritidshem 2019/096
Samtycke om publicering av bilder, filmer och ljudupptagningar 2018/001
Utflyttning av elev 2018/006-01
Utredning vid betydande frånvaro 2019/072
Utskrivning av elev vid Introduktionsprogrammet 2021/139
Återtagande av samtycke om publicering av bilder, filmer och ljudupptagningar 2018/014

Språkval
Modersmålsblankett  2018/011-02
Omval moderna språk, svenska, engelska och SvA 2020/116-02
Val av modernt språk eller SvEn  2020/117-02

Överlämningar
Överlämning av anpassningar och särskilt stöd inför språkval årskurs 6 2021/135
Överlämning inom obligatoriska skolväsendet (BIBASS)2021/136
Överlämning från grundskola till gymnasieskola/Introduktionsproram 2021/131
Överlämning av elevakt från Tibro Kommun till annan skolhuvudman 2019/091 Bilaga 3
Överlämning av ledning/stimulans och anpassningar inom obligatoriska skolväsendet 2021/146

 

Elevhälsa

Avvikelserapport - Elevhälsans medicinska och psykologiska del 2019/101-01
Beslut om fördjupad utredningom elevs behov av särskilt stödskolform 2019/086-01
Diabetes under skoldagen - Plan för egenvård 2019/103
Elevkonferensprotokoll grundskolan 2020/118
Försättsblad Elevakter i grundskolan 2018/019 Bilaga 1
Handlingsplan elevärende på gruppnivå 2019/069
Handlingsplan elevärende på individnivå 2019/070
Kallelse till elev-/barnkonferens 2020/122
Medgivande av överlämnande av barn elevinformation 2018/021-01
Medicinsk bedömning inför mottagande i grundsärskola eller gymnasiesärskola 2020/109
Rekvisition av journalhandlingar 2019/043-01
Socialpedagogiska insatser till elevakten 2021/148
Avslutning av socialpedagogiskt stöd 2021/149
Social utredning angående rätt till grundsärskola 2018/044-02
Utlåning av handlingar Elevakt i grundskolan 2018/020 Bilaga 2
Utredning av en elevs behov av särskilt stöd 2018/028-01
Utvärdering av beviljat tilläggsbelopp 2019/098