Blanketter och formulär

Blanketter som används av personal i förvaltningens verksamhet.

Blanketterna fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome.

Administration

Beslut om utlämnande av allmän handling (helt eller delvis sekretess) 2018/037
Beslut att inte lämna ut handling eftersom den inte är allmän 2018/038
Fullmakt att öppna post 2018/033
Försäkran om sekretess 2018/042
Gallringsprotokoll på utförd gallring 2018/039-01
Leveransreversal till kommunarkivet 2018/036-01

Gemensamt personal

Aktuella kontaktuppgifter - personal deltagare 2018/009
Anmälan kränkande behandling i DF Respons
Avdrag för pedagogiska måltider samt kaffe/te 2020/120-02
Handledarlön inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  2018/030
Medgivande om att få åka med personal i bil 2020/123
Utvärdering av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 2021/137
Utvärdering förskollärares introduktionsår 2021/138
Bokning extrabussar 2023

Rektor/Chef

Ansökan om bidrag utöver barn-/elevpeng 2020/128
Orosanmälan - enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 2018/050

Beslut om
Anpassad studiegång ämnesområden 2020/113
Avstängning från plats i förskola eller fritidshem 2018/027-01
Delegering gällande utfärdande av terminsbetyg 2020/129-01
Nationella prov - Senarelägga delprov av nationella prov för enskild elev 2022/152
Nationella prov - Senarelägga nationella prov för en hel årskurs 2022/153
Nationella prov - Undanta en elev från nationella prov 2022/154-01
Svenska som andraspråk 2018/046
Ändring av betyg 2018/041

Delegeringsbeslut om
Barnomsorgsplacering pga särskilda skäl 2019/083-03
Behörighet och mottagande till Introduktionsprogram (IM)2020/124
Bidragsbelopp för extraordinärt stöd för barn/elev 2019/090-01
Inackorderingstillägg 2019/106-01
Placering vid skolenhet 2019/059-02
Rätt att slutföra skolgången 2019/051
Senare upphörande av skolplikt 2018/053
Skolpliktens tidigare upphörande 2019/062
Särskild undervisning på sjukhus, i hemmet eller på annan lämplig plats 2018/040
Utbildning i anpassad grundskola 2018/016-02

Förskola

Aktuella kontaktuppgifter - barn 2018/008
Anmälan sommaromsorg 2019/087
Handlingsplan barnärende förskola 2019/076-01
Individdokumentation - förskolan 2020/107-02
Kartläggning individnivå förskola 2018/032-01
Medgivande av överlämning av barn/elev och deltagarinformation 2018/021-02
Riskanalys för verksamhet aktivitet utanför förskolan 2019/096
Samtycke om publicering av bilder, filmer och ljudupptagningar 2018/001
Schema kontrakt förskolan 2018/013
Språkdomäner förskola 2022/155
Språkutveckling, modersmål, förskola 2022/156
Återtagande av samtycke om publicering av bilder, filmer och ljudupptagningar 2018/014
Ärendeblankett Barnteamet 2018/029-01

Förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och IM

Aktuella kontaktuppgifter - elev 2018/008
Anmälan sommaromsorg 2019/087
Ansökan om ledighet för elev i grundskolan årskurs F-6 2018/012-01
Ansvarsförbindelse dator Introduktionsprogrammet 2019/092-01
Ansvarförbindelse Grundskola F-6 surfplatta och dator 2019/099-01
Ansvarförbindelse Grundskola 7-9 surfplatta och dator 2019/100-01
Ansvarsförbindelse elevskåp 2020/121
Identifiering av behov av stödinsatser anpassad grundskola - ämnesområden 2019/068-02
Kontrakt vistelsetid fritidshem 2019/082
Kontrakt Schema fritidshem 2021/031
Riskanalys för verksamhet aktivitet utanför grundskolan och fritidshem 2019/096
Samtycke om publicering av bilder, filmer och ljudupptagningar 2018/001
Utredning vid betydande frånvaro 2019/072
Utskrivning av elev vid Introduktionsprogrammet 2021/139
Återtagande av samtycke om publicering av bilder, filmer och ljudupptagningar 2018/014
Inflyttning av elev e-tjänst
Utflyttning av elev e-tjänst

Modersmål 

Ansökan om modersmålsundervisning i grundskola/anpassad grundskola och Introduktionsprogrammet (IM)  2018/011-04
Avanmälan om modersmålsundervisning i grundskola/anpassad grundskola och Introduktionsprogrammet (IM) 2022/161

Överlämningar

Överlämning inom obligatoriska skolväsendet (BIBASS)2021/136-01
Överlämning från grundskola till gymnasieskola/Introduktionsproram 2021/131
Överlämning av elevakt från Tibro Kommun till annan skolhuvudman 2019/091 Bilaga 3
Överlämning av ledning/stimulans och anpassningar inom obligatoriska skolväsendet 2021/146

Elevhälsa

Avvikelserapport - Elevhälsans medicinska och psykologiska del 2019/101-01
Beslut om skolformsutredning 2019/086-02
Diabetes under skoldagen - Plan för egenvård 2019/103
Protokoll elevkonferens grundskolan 2020/118
Kallelse till elev-/barnkonferens 2020/122
Medgivande om överlämnande av barn och deltagarinformation 2018/021-01
Medicinsk bedömning inför mottagande i anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola 2020/109-02
Rekvisition av journalhandlingar 2019/043-01
Skolsocial kartläggning av problematisk frånvaro 2021/150
Social bedömning angående rätt till anpassad grundskola 2018/044-02
Utlåning av handlingar Elevakt i grundskolan 2018/020 Bilaga 2
Dokumentation av åtgärd - utredning 2021/151
Utvärdering av beviljat tilläggsbelopp 2019/098
Målgruppstillhörighet anpassad gymnasieskola 2023/162
Beslut om en elev som har sökt ett individuellt program har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program i anpassad gymnasieskola 2023/164